Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1158 (2013-2014)
Innlevert: 27.08.2014
Sendt: 27.08.2014
Besvart: 02.09.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Regjeringen har varslet en stortingsmelding om strukturen i høyere utdanning. Gjennom media erfarer vi at regjeringen vil foreta nedlegging av høgskolene i Nord-Norge allerede før regjeringen har lagt fram stortingsmeldingen.
Medfører det riktighet at regjeringen vil hastebehandle endringene i én landsdel uten en samlet nasjonal gjennomgang av tilbudsstrukturen og på denne måten avskjære en demokratisk prosess og behandling i Stortinget?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om strukturen i universitets- og høyskolesektoren våren 2015. Målet er å heve kvaliteten på høyere utdanning og forskning i hele landet. I arbeidet med stortingsmeldingen legges det stor vekt på prosesser som er forankret ved institusjonene selv og deres opplevelser av utfordringer og muligheter.
Departementet har bedt alle institusjonene i hele landet om synspunkter på en del forhold som er sentrale for vurderingen av fremtidig struktur. Departementet har også pekt på at med det grunnlaget som foreligger, bør institusjonene i Nord-Norge ha gode forutsetninger for å mene noe om disse forholdene.
Strukturen i Nord-Norge har vært diskutert over lang tid. Den var blant temaene i NOU 2008: 3 Sett under ett, et utvalg drøftet strukturen i Nordland i rapporten Ta hele Nordland i bruk og institusjonene i Nord-Norge har gjennom to utredninger sett på hvordan de samlet sett kan løse samfunnsoppdraget på en best mulig måte. Og som vi vet har det allerede vært gjort strukturendringer i Troms og Finnmark.
Fordi det altså har vært mange prosesser i nord, er det min oppfatning at sektoren i Nord-Norge ligger foran resten av landet når det gjelder å ha et godt kunnskapsgrunnlag for eventuelle endringer. Det er grunnen til at vi har åpnet for at det kan være aktuelt å gjøre endringer i nord før vi legger frem stortingsmeldingen om strukturen i hele landet. Det er imidlertid ikke bestemt at endringer i Nord-Norge skal gjennomføres før stortingsmeldingen er lagt frem.
Jeg registrerer at enkelte medier fremstiller det som at regjeringen vil legge ned høyskolene i Nord-Norge i raskt tempo. Jeg understreker imidlertid at færre institusjoner ikke nødvendigvis innebærer færre studiesteder. Bedre kvalitet på høyere utdanning og forskning er målet for alt arbeid med strukturen i sektoren. Hensiktsmessig nasjonal og regional dimensjonering av studietilbud er sentrale premisser. Også i Nord-Norge er det viktig med sterke forskningsmiljøer og gode utdanninger som sikrer landsdelen dyktig arbeidskraft og kunnskap.
Den videre strukturen og fremdriftsplanen er altså ikke fastsatt. Det noen har oppfattet som hastverk fra departementet, har heller vært forsøk på å unngå å trekke institusjonene i nord gjennom nye langvarige prosesser – prosesser som de allerede har vært gjennom. Departementet har en åpen og inkluderende prosess med så stor grad av forutberegnelighet som mulig, og det ønsker vi å fortsette med.