Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1164 (2013-2014)
Innlevert: 29.08.2014
Sendt: 29.08.2014
Besvart: 09.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hvordan vil statsråden sikre at omstillingene og endringene som allerede er i gang ved Rjukan Sjukehus, skjer på en forsvarlig og progresjonell måte, i tråd med arbeidsmiljølov og avtaleverk mellom Sykehuset Telemark og de ansatte?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil vise til at jeg nylig har besvart tilsvarende spørsmål nr. 1127 fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe. Jeg vil derfor vise til dette svaret.

”Sykehuset Telemark skal gjennom en krevende omstillingsprosess som følge av endringene i Utviklingsplanen 2014-2016. Prosessen følger omstillingsretningslinjer som er utviklet i samråd med tillitsvalgte, og som beskriver i detalj trinnene i omstillingsprosessen. Helseforetaket har opplyst at de følger opp disse retningslinjene og at krav i lov og avtaleverk ivaretas i den pågående prosessen. Ledelsen ved sykehuset gjennomfører både formelle drøftinger etter arbeidsmiljøloven og uformelle møter med tillitsvalgte, samt at linjeledelsen sørger for at alle medarbeidere som berøres av omstillingen får samtaler om sin arbeidssituasjon og muligheter for annen stilling m.v.
Som helse- og omsorgsminister finner jeg det ikke riktig å gå inn i den konkrete omstillingssituasjonen. Dette vil etter min oppfatning stride mot styringsmodellen i spesialisthelsetjenesten, samtidig som dette er krevende prosesser som må løses lokalt mellom ledelsen, tillitsvalgte og den enkelte medarbeider. Jeg forutsetter imidlertid at helseforetaket respekterer lover og avtaleverk, og at de ivaretar sine medarbeidere på en ansvarlig og profesjonell måte. Jeg vil avslutningsvis nevne at Sykehuset Telemark har opplyst at arbeidet med innplassering ikke er sluttført, og at det derfor er vanskelig å svare på hvor mange som vil få tilbud om annen stilling ved Sykehuset Telemark.”