Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1182 (2013-2014)
Innlevert: 02.09.2014
Sendt: 03.09.2014
Besvart: 09.09.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): På hvilke måter mener statsråden at Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) faller utenom Bufdir sin tilskuddsordning; "Driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner", og hvordan vil statsråden sikre fortsatt drift av organisasjonens arbeid som er i tråd med regjeringens egen målsetting om å styrke de pårørendes stilling i samfunnet?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) har fått avslag på støtte fra tilskuddsordningen "Driftstilskudd til funksjonshemmede organisasjoner". Som avslagsgrunn viser Bufdir til formålet med tilskuddsordningen som er "å styrke mulighetene for frivillige organisasjoner til å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet". LPP mener selv at de er godt innenfor denne definisjonen av formålet, de har også fått beskjed i et informasjonsmøte 19. november 2013 at ingen som allerede var inkludert i ordningen skulle få redusert sitt tilskudd før tidligst 2016. Avslaget i 2014 er også begrunnet med at organisasjonens vedtekter ikke er tilpasset tilskuddets krav, samtidig som LPP har fått frist til 2016 av Bufdir til å endre vedtektene sine. Likevel kuttes støtten til LPP allerede i år.
Regjeringen har uttalt en rekke ganger at satsingen innen psykisk helse skal styrkes, og i regjeringserklæringen står det at pårørendes situasjon skal styrkes gjennom bedre tilbud om avlastning, veiledning og en gjennomgang av støtteordningene for pårørende. Flere stortingsmeldinger og NOUer understreker også viktigheten av å legge til rette for en god pårørendeomsorg. Eksempelvis kan det vises til NOU 2011 (Når sant skal sies om pårørendeomsorg), stortingsmelding 29 (Morgendagens omsorg) og stortingsmelding 47 (Samhandlingsreformen). Alle understreker viktigheten av å legge best mulig til rette for å sikre en god pårørendeomsorg i Norge. En organisasjon som LPP er et viktig bindeledd mellom pårørende og myndighetene i tillegg til å gi god hjelp å støtte til pårørende som igjen ofte er den viktigste støtten i livet til den som er psykisk syk. Medlemmer av LPP har ofte en rekke roller på vegne av de psykisk syke og taler deres sak i tillegg til å ivareta hverandre. Forskning viser at pårørende til psykisk syke har store egne utfordringer i form av nedsatt livskvalitet grunnet store omsorgsoppgaver og selv har behov for hjelp og et støtteapparat. Pårørende har eksempelvis selv en økt risiko for å falle ut av arbeidslivet og har generelt dårligere helse enn befolkningen for øvrig.
NOU 2011: Når sant skal sies om pårørendeomsorg viser at ca. 50 pst. av all omsorg ytes av pårørende i Norge, så dersom det vurderes at pårørende selv ikke faller inn under tilskuddets formål, så er det et faktum at de pårørende selv arbeider for å bedre situasjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Formålet med tilskuddsordningen til funksjonshemmedes organisasjoner er å styrke mulighetene for frivillige organisasjoner til å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet. Tilskuddsordningen skal gi organisasjonene mulighet for å drive interessepolitisk arbeid og yte service til sine medlemmer, blant annet gjennom lokale velferdstiltak. Tilskuddsordningen skal også legge til rette for at organisasjonene kan drive likepersonarbeid.
Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som forvalter tilskuddsordningen. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er klageinstans.
Regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner ble endret med virkning fra 1. januar 2014. Endringene i regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner er omtalt i Prop. 1 S (2013-2014) fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, s. 111. Bakgrunnen for at reglene for tildeling av tilskudd ble endret var et ønske om en mer rettferdig fordeling av tilskuddet mellom organisasjonene, større åpenhet om kriteriene for tildeling av tilskuddet, og en forenkling av regelverket og de administrative prosedyrene.
Nytt regelverk for tildeling av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner ble utformet i tett samarbeid med organisasjonene på feltet. Det ble sendt høringsbrev til 131 organisasjoner. I tillegg ble det avholdt egne møter med SAFO og FFO.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er kjent med at Bufdir har avslått søknad fra Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) om driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner for 2014. LPP har påklaget avslaget på driftstilskudd. Departementet er klageinstans. Ettersom saken er under behandling har ikke departementet anledning til å uttale seg om den konkrete saken.
Departementet vurderer fortløpende om det er behov for å justere eksisterende regelverk.