Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1185 (2013-2014)
Innlevert: 03.09.2014
Sendt: 03.09.2014
Besvart: 10.09.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): På hvilken måte vil statsråden arbeide overfor øvrige relevante departementer – UD og JD – for å sikre større forutsigbarhet og raskere saksbehandling i forbindelse med saker vedrørende såkalt «kontroll med kunnskapsoverføring» i UH-sektoren?

Begrunnelse

Den senere tid vært en rekke oppslag i media om iranske studenter ved NTNU som må avslutte eller ikke får fortsette sine studier grunnet sikkerhetsmessige årsaker og faren for overføring av sensitiv kunnskap.
I 2009 tok stortingsrepresentant Trine Skei Grande opp problemstillingen knyttet til avvisning av utenlandske studenter ved norske læresteder grunnet sikkerhetsmessige årsaker med daværende utenriksminister, jf. Dokument nr. 15:232 (2009-2010). I sitt svar understreket daværende utenriksminister bl.a. at:

«Som ansvarlig myndighet for den strategiske eksportkontrollen og for gjennomføringen av våre internasjonale forpliktelser, har Utenriksdepartementet tatt initiativ til et bredere samarbeid med aktuelle etater, herunder Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet og PST for å avklare hvordan spørsmålet om kontroll med kunnskapsoverføring kan håndteres på en måte som ivaretar krav til forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet.»

Dette arbeidet har åpenbart ikke ført frem, jf. den senere tids mediesaker om iranske studenter ved NTNU.

Nåværende kunnskapsminister opplyser imidlertid i et svar til stortingsrepresentant Snorre Valen, jf. Dokument nr. 15:913 (2013-2014), bl.a. følgende:

«Departementet tok initiativ til et møte som ble avholdt i vår om temaet, der Universitets- og høgskolerådet, enkelte utdanningsinstitusjoner, UD, JD, PST, UDI og KD deltok. Til høsten vil KD arrangere et større informasjonsmøte der alle de berørte universitetene og høyskolene vil få møte UD og PST og få mer utfyllende informasjon om regelverk og prosedyrer.»

Undertegnede mener det er avgjørende både for den enkelte student og for den enkelte institusjon at regelverk og prosedyrer er transparente og lett forståelige, og at evt. saksbehandling av oppholdstillatelser mv. er avsluttet før en potensiell student evt. påbegynner sitt studium.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse datert 3. september 2014 fra stortingsrepresentant Iselin Nybø om kontroll med kunnskapsoverføring i universitets- og høyskolesektoren. Statlige og private universiteter og høyskoler har en plikt til å forhindre lovstridig overføring av kunnskap innenfor fagområder som er relevant for spredning av masseødeleggelsesvåpen eller leveringsmidler for slike. Denne plikten følger av eksportkontrollregelverket på bakgrunn av FN-resolusjoner. Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig for et universitet eller en høyskole å vurdere om de utdanningene de tilbyr omfattes av eksportkontrollregelverket. Jeg er opptatt av at utdanningsinstitusjonene skal få god informasjon om dette regelverket. På bakgrunn av dette har Kunnskapsdepartementet (KD) en jevnlig dialog med Utenriksdepartementet (UD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Utlendingsdirektoratet (UDI) om hvordan myndighetene best mulig kan legge til rette for at universitetene og høyskolene kan foreta gode vurderinger av studenter fra Iran og Nord-Korea. Sist møte ble avholdt 8. september i år. Som ledd i informasjonsarbeidet sendte KD 19. mars i år et brev til universitets- og høyskolesektoren som informerte om gjeldende regelverk og hvordan institusjonene bør gå frem for å få bistand i håndtering av konkrete saker. Videre ble det i vår også arrangert et seminar med samme tema. Som jeg viser til i mitt brev til stortingsrepresentant Snorre Valen 17. juni i år, ønsker justis- og beredskapsministeren og jeg at alle søknader til UDI skal behandles så effektivt og raskt som mulig. Derfor vedtok JD med virkning fra 1. januar i år en ny bestemmelse i utlendingsforskriften om at søknader om arbeid og studier som berører eksportkontrollhensyn, kan avgjøres av UDI direkte. Dette forenkler saksbehandlingsrutinene til UDI, slik at de som søker om oppholdstillatelse får raskere svar. KD har invitert universiteter og høyskoler til ytterligere et seminar 22. september der UD, JD, PST og UDI vil gi informasjon og diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til eksportkontroll. På bakgrunn av dette seminaret vil jeg vurdere hvordan vi skal følge dette videre opp.