Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1217 (2013-2014)
Innlevert: 12.09.2014
Sendt: 12.09.2014
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 19.09.2014 av finansminister Siv Jensen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Spørsmålet gjelder utbetaling av tjenestepensjon etter dødsfall. Personen som for ca. et halvt år siden ble enke opplever at parets felles fosterbarn, som de tok til seg for 2 år og 4 måneder siden, etter regelverket skal motta pensjonen i sin helhet fordi ekteparet ikke lenger selv har barn under 21 år. Familien, NAV, barnevern og forsikringsselskap finner ordningen urimelig og uforklarlig.
Er regelverket rett forstått og mener statsråden det eventuelt er behov for endringer av denne ordningen?

Begrunnelse

Da mannen nylig brått døde, skal et forsikringsselskap utbetale tjenestepensjon ihht. regelverket. Det viser seg at denne tjenestepensjonen i sin helhet skal tilfalle fosterbarnet og settes på konto til vedkommende blir myndig. Dette fordi ekteparet ikke lenger selv har barn under 21 år. Det er et 6-sifret beløp.
Da fosterbarnforholdet ble innledet, fikk paret forsikringer om at dette ikke skulle ha noe med deres familie å gjøre, og ikke berøre arv og arverekkefølgen. Likevel ser det nå ut til at regelverket legger opp til nettopp det.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Tjenestepensjonsordninger i privat sektor kan tegnes etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven. Det er bare i innskuddspensjonsordninger at oppspart pensjonskapital skal tilfalle barn og andre etterlatte når medlemmet av pensjonsordningen (arbeidstaker) dør. Ut fra de opplysningene som er gitt i saken stortingsrepresentant Ropstad her viser til, antar jeg imidlertid at det ikke kan dreie seg om en innskuddspensjonsordning. Barnepensjon skulle i så fall vært utbetalt i årlige beløp fram til fosterbarnet fylte 21 år. Det kan være at det her er tale om en annen type forsikring, enten en gruppelivsforsikring eller en individuell kapitalforsikring, som begge gir rett til en engangsutbetaling ved død. Disse ordningene er ikke lovregulert slik som de private tjenestepensjonsordningene. Hvem som har rett til utbetaling etter forsikringen, vil da fremgå av forsikringsvilkårene.