Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1219 (2013-2014)
Innlevert: 12.09.2014
Sendt: 15.09.2014
Besvart: 22.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan helse- og omsorgsministeren gi en statusrapport over utbygging av dagaktivitetsplasser for personer med demenssykdom der det redegjøres for regjeringens tallmessige målsettinger for dagaktivitetsplasser, hvor mange dagaktivitetsplasser som er bygd ut, hvor mange plasser mangler for å nå målet, hvilke kommuner som ikke tilbyr dagaktivitetstilbud, og hvor stor andel av hjemmeboende demente som i dag har dagaktivitetstilbud og regjeringens plan fremover for å sikre dagaktivitetstilbud til alle med behov innen 2015?

Begrunnelse

I Demensplan 2015 var det et mål at alle landets kommuner innen 2015 burde kunne tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens, enten i eget hjem, i sykehjem eller som dagsentertilbud. Over 70 000 personer har demens i Norge i dag. Over halvparten bor fortsatt hjemme. Disse trenger et individuelt og differensiert dagaktivitetstilbud, tilpasset diagnose, som bidrar til å øke livskvaliteten, bremse sykdommen og avlaste pårørende. Men en kartlegging gjort i 2011 viste at kun 9,3 prosent av disse hadde dagaktivitetstilbud.
Et godt dagaktivitetstilbud er blant de beste tiltakene for å opprettholde funksjonsevnen hos dem som har demenssykdom.
Den statlig tilskuddsordningen rettet mot kommunene med øremerkede midler til oppretting av dagaktivitetstilbud for personer demens, er ikke brukt i det omfang som er ønskelig, og posten ble kuttet med 30 millioner i Revidert nasjonalbudsjett, mot Senterpartiets stemmer.
Det er avgjørende at Regjeringen nå er tydelig på målsettingen for utbygging av dagaktivitetstilbud, at tilskuddsordningen endres og optimaliseres slik at den faktisk bidrar til oppretting og drift av nye tilbud, og at lovforankring vurderes som virkemiddel.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som Stortingsrepresentanten Kjersti Toppe kjenner til, er det kommunene som har ansvaret for å sikre at alle som oppholder seg i kommunen til enhver tid får nødvendige helse- og omsorgstjenester. Som helse- og omsorgsminister er det mitt ansvar å legge forholdene til rette for at kommunene er i stand til å løse sine oppgaver innenfor helse- og omsorgsfeltet.
Regjeringen vil utvikle en omsorgssektor som i større grad preges av kvalitet og aktivitet. De siste årene av livet må ha et meningsfylt innhold, også for eldre som rammes av demens og andre lidelser. Derfor vil vi styrke satsningen på tilbudet til personer med demens og legge til rette for økt dag- og aktivitetstilbud.
I budsjettet for 2014 ble det lagt til rette for 1200 nye dagaktivitetsplasser. Hittil i år er det opprettet om lag 630 nye plasser. Dette har gitt nesten 1300 flere personer et dagaktivitetstilbud gjennom tilskuddsordningen. Tilbudet betyr mye både for personen med demens, men også for hans eller hennes pårørende.
Tilskuddsordningen har gitt totalt 1950 dagaktivitetsplasser siden den ble etablert i 2012. Ordningen har gitt nesten 4000 personer et dagaktivitetstilbud.
Forrige nasjonale kartlegging av tjenestetilbudet til personer med demens ble gjennomført i 2010/2011. Da ble det antatt at om lag 70 000 personer hadde demens, og at antallet ville dobles fram til 2040 til om lag 140 000. Om lag 50 pst. av alle med demens bor utenfor institusjon. Kartleggingen viste at kun 9,3 pst. av alle hjemmeboende personer med demens hadde et dagaktivitetstilbud å gå til. Det er grunn til å tro at ikke alle hjemmeboende personer med demens ønsker et dagaktivitetstilbud. Ved å legge til grunn at 75 pst. ønsker et tilbud, svarte dette til et behov for dagaktivitetstilbud til om lag 23 000 flere personer, omgjort til om lag 9200 dagaktivitetsplasser.
I 2014 skal Helsedirektoratet gjennomføre en ny nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende i alle landets kommuner.
Det er pr i dag om lag 160 kommuner som ikke har søkt på dagaktivitetstilskuddet. Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse (NKAH) vil ta kontakt med de kommunene som foreløpig ikke har søkt om tilskudd. Det er ingen omfattende prosess for kommunene å søke på dette tilskuddet, og i 2014 har vi forenklet kommunenes administrasjon knyttet til tilskuddet ved å forenkle regelverket. Dette forenkler også kommunenes rapportering på aktiviteten.
Jeg oppfordrer kommunene til å ta utgangspunkt i lokal kultur, natur og andre forhold når de skal utforme dagaktivitetstilbudene til personer med demens. Tilbudene bør tilpasses ulike gruppers interesser, alder og funksjonsnivå. Vi trenger et mangfold av dagaktivitetstilbud for personer med demens, og en måte å få til det kan være ved samarbeid med kulturetaten, idrettslag eller andre frivillige organisasjoner.
Dagens Demensplan går ut ved utgangen av neste år. Demensutfordringene er fortsatt store, og regjeringen vil derfor utarbeide en ny demensplan for perioden 2016-2020; Demensplan 2020. Vi skal bygge brukerens helse- og omsorgstjeneste og flytte makt til brukeren. Jeg er opptatt av hva som er viktig for personer med demens og deres pårørende, og vil derfor invitere personer med demens og deres pårørende til å delta aktivt i arbeidet med planen. Planen skal videre bygges på erfaringer fra dagens Demensplan og ny oppdatert kunnskap.