Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1224 (2013-2014)
Innlevert: 16.09.2014
Sendt: 16.09.2014
Besvart: 23.09.2014 av næringsminister Monica Mæland

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Stoltenberg-regjeringen nedsatte det såkalte Sørlandsutvalget, som skulle vurdere tiltak for næringsutvikling på Sørlandet. Utvalget leverte sin rapport i 2013, og opprettelse av et pilottestlaboratorium var et sentralt element i utvalgets rapport. For å følge opp forslaget ble det nedsatt et utvalg som skulle utrede nærmere støtte til et slikt anlegg.
Hva er status i dette arbeidet, og hvordan går det med utredningen?

Begrunnelse

Stoltenberg-regjeringen nedsatte utvalget for næringsutvikling på Sørlandet (Sørlandsutvalget) i august 2011, og utvalget leverte sin rapport i august 2013. Utvalget konkluderte bl.a. med at det er behov for et pilottestlaboratorium, som skal være en fasilitet for testing av nye produktideer, noe som er viktig både for industrien og for gründere og SMBer med lite utstyr eller kompetanse i egen bedrift.
En samlet landsdel har nå stilt seg bak forslaget om et nasjonalt pilottestlaboratorium, Mechatronic Innovation Lab, som skal være et nasjonalt kunnskaps- og testsenter med allianser til regioner, forsknings- og utdannelsesinstitusjoner i hele landet. Forslaget om pilottestlaboratorium er oversendt departementet, og det er søkt om en bevilgning på 20 mill. kroner i 2015 og 80 mill. kroner i 2016.
Som en oppfølging av Sørlandsutvalget ble det nedsatt et utvalg som skulle utrede nærmere behov, hvilke kriterier som ev. skal legges til grunn, og hvilken del av virkemiddelapparatet som skal ha ansvar for denne type fasiliteter. Næringsministeren bes redegjøre for hvordan det går med denne utredningen om støtte til et slikt pilotanlegg.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Nærings- og fiskeridepartementet har hatt en dialog med virkemiddelaktørene vedrørende utvikling av et tilbud når det gjelder teknisk infrastruktur for pilot-/demoanlegg, og har mottatt innspill og synspunkt fra flere aktører.
Departementet har mottatt flere henvendelser fra NCE NODE (nå GCE NODE) vedrørende konseptet for Mechatronic Innovation Lab, og er innforstått med at teknisk infrastruktur for pilotering er av stor betydning for at de teknologibaserte næringsmiljøene skal satse videre på utvikling av kompetanse og forskning i Norge. Jeg har også hatt møte med NODE-gruppen om dette forslaget senest under Arendalsuka i august i år.
Når det gjelder den konkrete søknaden fra Universitetet i Agder (UiA) og NCE NODE datert 11.april, der det bes om et tilskudd på 100 mill. kroner til utrustning av et nasjonalt pilottest laboratorium for industriell innovasjon, ble denne oversendt Kunnskapsdepartementet for videre behandling. Det er Kunnskapsdepartementet som har ansvaret for teknisk infrastruktur og fasiliteter til forskning og utvikling. Kunnskapsdepartementet har 16. juni sendt et svarbrev til UiA der de viser til at de er godt kjent med planene for Sørlandslab, og at universiteters og høyskolers årlige innspill til statsbudsjettet inngår som en del av materialet som departementet benytter i den ordinære budsjettprosessen.
Når spørsmålsstilleren viser til at det er nedsatt et eget utvalg for å følge opp forslaget om virkemidler for pilot-/demoanlegg i Sørlandsutvalgets rapport, antar jeg at det dreier seg om at Siva, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd på eget initiativ har nedsatt en arbeidsgruppe med ambisjon om å utarbeide et konkret forslag til hvordan funksjonen til et eventuelt nytt nasjonalt virkemiddel for piloteringsinfrastruktur bør være. Representanter fra GCE NODE, Herøya Industripark, Rolls Royce, NHO, LO og SINTEF deltar også i arbeidsgruppen. Etter det jeg er orientert om tar arbeidsgruppen sikte på å levere en rapport innen utgangen av oktober 2014. Hensikten med rapporten er, ifølge virkemiddelaktørene, at den skal kunne gi viktig beslutningsstøtte for virkemiddelaktørene og departement i det videre arbeid.