Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1248 (2013-2014)
Innlevert: 19.09.2014
Sendt: 22.09.2014
Besvart: 30.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): I en rapport fra Oslo Universitetssykehus (OUS) som nå er på høring foreslås Spesialsykehuset for epilepsi på Solberg Sanvika nedlagt.
Om statsråden er enig i forslaget, hva vil statsråden gjøre for å sikre at ikke den nasjonale tjenesten blir splittet?

Begrunnelse

Det er 15 000 pasienter i Norge som har en vanskelig behandlingsbar epilepsi. For alle disse pasientene er det behov for en nasjonal tjeneste som yter tverrfaglig spesialisert tilbud, og mange av disse føler nå at de blir ofret i omstillingsprosessene som har ridd OUS i lenger tid. Norsk Epilepsiforbund har etterlyst sikringsmekanismer for de nasjonale tjenestene, slik at dette ikke skulle skje. Skal en splitte opp denne nasjonale tjenesten og fordele pasientene på barne- og nevroklinikkene i et nytt storsykehus, vil fagmiljøene som er bygget opp over tid pulveriseres og pasientene lider.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har bedt om en redegjørelse fra Helse Sør-Øst RHF. Det regionale helseforetaket viser til at Oslo universitetssykehus HF i 2013-14 gjennomførte en idéfase for den videre utvikling av sykehuset. Idéfaserapporten, som er ute på høring med høringsfrist 1. november, skal gi grunnlag for valg av fremtidig utviklingsretning for sykehuset. Det blir foreslått en etappevis oppføring av nye bygg frem til 2030 for å erstatte uhensiktsmessig og til dels meget dårlig bygningsmasse, slik at en kan drive moderne og kvalitetsmessig god pasientbehandling, forskning og utdanning de neste 50 år.
Avdeling for kompleks epilepsi, som i dag ligger på Solberg i Sandvika, blir omtalt i rapporten. Det blir ikke foreslått å legge ned dette viktige, tverrfaglige og spesialiserte tilbudet. Avdeling for kompleks epilepsi er, og skal fortsatt være, det nasjonalt toneangivende miljøet på sitt fagområde. Forslaget innebærer bl.a. at en går videre med å utrede en fremtidig lokalisering i nye bygg som ligger i umiddelbar nærhet til den øvrige nevrologiske virksomheten. Det er videre foreslått å samle behandling av syke barn i et eget ”barnesykehus” i sykehuset. Det er vist til at dette forslaget kan bidra til å sikre syke barn et spesielt tilrettelagt tilbud. Helse Sør-Øst er kjent med at fagmiljøet er skeptiske til at tilbudet til barn med epilepsi skal foregå i ”barnesykehuset”. Det er i den sammenheng viktig å påpeke at Oslo universitetssykehus nå er tidlig i en planleggingsprosess, og at ingen beslutninger er tatt. Fordeler og ulemper ved de ulike løsningsforslagene vil bli gjenstand for grundige vurderinger i den videre planprosessen.