Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1254 (2013-2014)
Innlevert: 23.09.2014
Sendt: 24.09.2014
Besvart: 02.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Medfører det riktighet at asylsøkere blir plassert på mottak og først blir intervjuet etter flere måneder?

Begrunnelse

I Utlendingsforskriften § 17-2 heter det at

"Med mindre søkeren blir bortvist til et første asylland eller land som deltar i Dublinsamarbeidet, jf. lovens § 32 fjerde ledd, skal asylintervju foretas snarest mulig."

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Ved registering av søknad får alle asylsøkere en samtale med politiet. Politiet tar fingeravtrykk og kartlegger reiserute og identitet i den grad det er mulig. Alle søkere går også gjennom helsesjekk. Den videre behandlingen er differensiert. UDI opplyser at de aller fleste søkere blir intervjuet i løpet av to måneder, og mange raskere. UDI bekrefter likevel at det er riktig at noen asylsøkere venter på asylintervju i flere måneder. UDI hevder dette er en følge av kapasiteten og prioriteringen av ulike saksgrupper i UDI. De tilfellene som ventes med gjelder hovedsakelig asylsaker som man antar vil bli innvilget opplyser UDI videre.
Søkere i de største nasjonalitetsgruppene mottar løpende informasjon om forventet tidspunkt for innkalling til asylintervju og antatt tid før vedtak foreligger. UDIs erfaring er at saksbehandlingen blir mest effektiv når UDI kan fatte vedtak kort tid etter intervju. De mener derfor at det er bedre å vente med intervju til de har kapasitet til å fatte vedtak. Fordi de dermed unngår å måtte oppdatere informasjonen og vurdere saken på nytt før vedtak fattes, vil tiden som medgår før vedtak fattes, bli kortere. UDI kan, blant annet som følge av en slik praksis, vise til gode resultater når det gjelder saksbehandlingstider i asylsaker.
Jeg vil følge dette nøye opp i den videre styringsdialogen med UDI med sikte på bedre resultatoppnåelse.