Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1263 (2013-2014)
Innlevert: 30.09.2014
Sendt: 30.09.2014
Besvart: 07.10.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Viser til svar på spørsmål nr. 1228, og spør med dette om statsråden mener at arbeidsgruppen som i 2013 gjennomgikk forvaltningsmodellen for eiendom, bygg og anlegg, entydig konkluderte med at en privatisering av renholdsoppgaver, som i dag gjennomføres av Forsvarsbygg, vil gi kostnadsbesparelse og økt effektivitet?

Begrunnelse

Det er viktig å få klarhet i hvorvidt departementet har gått grundig gjennom alle sider ved en privatisering, og på hvilket grunnlag man har konkludert med at det blir billigere for Forsvaret og Forsvarsbygg å konkurranseutsette renholdet framfor å gjøre jobben selv med egne ansatte, selv med nøytral moms. Det er blant annet all grunn til å tro at transaksjonskostnadene ved konkurranseutsetting vil bli betydelige. Ekstra kostnader som bør tas med i regnestykkene kan også bl.a. være knyttet til sikkerhetsklarering, faglig oppfølging, ledelse, administrasjon og innkjøp.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 30. september 2014 med spørsmål fra stortingsrepresentant Helga Pedersen om ivaretakelse av Forsvarets behov for renholdstjenester. Det vises også til mitt svar av 24. september 2014 på spørsmål nr. 1228 fra samme representant i saken.
Arbeidsgruppen som vurderte forvaltningsmodellen pekte på forbedringspotensial i anvendelsen av forvaltningsmodellen for eiendom, bygg og anlegg, herunder blant annet utnyttelse av brukers valgfrihet til å velge tjenester fra andre leverandører enn Forsvarsbygg. Rapporten sier blant annet at det i prinsippet ikke bør være noen hinder for at Forsvaret fritt kan velge hvem som skal levere renholdstjenester til Forsvaret. Forsvaret har også uttrykt et tydelig ønske om økt valgfrihet i valg av tjenesteleverandør. Arbeidsgruppen konkluderte ikke i rapporten med et konkret gevinstpotensial, men anbefalte at det bør utredes å gi Forsvaret mulighet til også å kjøpe renholdstjenester fra andre leverandører enn Forsvarsbygg, herunder utrede nærmere fordeler, ulemper og konsekvenser av et slikt tiltak.
Med bakgrunn i denne anbefalingen ga Forsvarsdepartementet et oppdrag til Forsvarsbygg, i samarbeid med øvrige etater i sektoren, om å utrede denne muligheten. Rapporten fra Forsvarsbygg inngår som en del av Forsvarsdepartementets beslutningsgrunnlag.
Forsvarsbygg og Forsvaret skal innen 1. desember 2014 oversende en omforent plan for gjennomføringen av oppdraget til Forsvarsdepartementet. Konkurransegrunnlaget vil baseres på denne planen og vil bli sendt ut i markedet for å legge til rette for implementering av beslutningen snarest og senest innen 1. august 2015. Ved inngåelsen av renholdskontrakter skal det legges vekt på hensiktsmessige og kostnadseffektive løsninger som ivaretar forsvarssektorens interesser på en best mulig måte. Det forsvarssektoren sparer på denne effektiviseringen, skal brukes til ytterligere å forbedre den operative evnen.