Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1264 (2013-2014)
Innlevert: 30.09.2014
Sendt: 30.09.2014
Besvart: 13.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvordan har statsråden styrket radiologitilbudet i Kongsbergområdet, og hva vil statsråden gjøre for at også denne regionen får et privat radiologitilbud som finansieres av det offentlige?

Begrunnelse

Stoltenberg 2 regjeringen og helseministerne Støre og Strøm Erichsen la opp til en økt bruk av private røntgeninstitutter. Disse ble også inkludert i fritt sykehusvalg. Arbeiderpartiet i regjering var opptatt av å ha en god geografisk fordeling av disse tilbudene når rammene be økt. Radiologi bevilgningene ble ytterligere styrket i statsbudsjettet 2014, og da ville det vært naturlig å benytte noen av disse midlene til Kongsbergområdet. Slik situasjonen er nå, sendes pasienter fra Kongsberg til Drammen eller Sandvika for å gjennomføre radiologiske tjenester. Dette til tross for at Helse Sør-Øst RHF tidligere har orientert om at de har lagt størst vekt på kvalitet og god geografisk spredning på tilbudene i anskaffelsen.
Det er kjent at det står tre virksomme radiologiske instrumenter hos en privat aktør på Kongsberg. Disse maskinene har i følge driveren kapasitet til å gjennomføre 100 CT, 50 MR og 100 røntgen i døgnet, men brukes ikke av det offentlige.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF gjennomførte i 2012 en anbudskonkurranse på kjøp av radiologitjenester fra private leverandører. Avtalene er gjeldende fra 1.1.2013 t.o.m. 2014 med ensidig rett til å forlenge avtalen med 1+1 år. I motsetning til tidligere anskaffelser ble området Sør-Øst delt opp i 7 sykehusområder: Oslo, Akershus, Østfold, Vestre Viken, Telemark og Vestfold, Sørlandet og Innlandet. Dette ble gjort for å få en bedre geografisk fordeling. To leverandører ble tildelt avtale i hvert sykehusområde. En privat aktør beliggende på Kongsberg ble ikke tildelt avtale. Etter Helse Sør-Østs vurdering var denne beslutningen i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. De private aktørene som har avtale med Helse Sør-Øst har mottatt prolongeringsvarsel for 2015. Det er ikke avklart når neste anbudskonkurranse skal finne sted.
Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) styrket regjeringen budsjettet med 45 mill. kroner til økt kjøp av MR-undersøkelser hos private radiologiske virksomheter. Helse Sør-Øst inngikk i denne anledning avtaler som økte MR-kapasiteten med 12 pst. Helse Sør-Øst foretok samtidig en behovsvurdering som inkluderte en evaluering av avtalt volum av de forskjellige undersøkelsestyper (modaliteter) i de ulike sykehusområdene for 2013. Helse Sør-Øst RHF ser at det hittil i år fortsatt er kapasitet på de ulike modalitetene hos de to leverandørene i Vestre Viken. Med de muligheter for endring av antall undersøkelser som er i dagens avtaler, vurderer Helse Sør-Øst at regionen vil få dekket behovet for radiologiske undersøkelser også i 2015.