Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:39 (2014-2015)
Innlevert: 09.10.2014
Sendt: 09.10.2014
Besvart: 21.10.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det omfattende kutt i barnetillegget til de uføre som har lavest inntekt, men det lar seg ikke gjøre å lese fra budsjettet hvor mange som blir fattigere av regjeringens forslag.
Kan statsråden redegjøre for hvor mange uføre som rammes av kuttet, hvor mange barn som rammes, hvor mange barn de forskjellige familiene som i dag mottar barnetillegg har, hva som blir gjennomsnittlig kutt for uføre med fullt barnetillegg og hvor stort kuttet blir for de som rammes hardest?

Begrunnelse

I en sak fra 2010 viser VG til at det er nær 16 000 uføre som får barnetillegg. Av disse mottar 8088 uføre tillegg for ett barn, 4986 uføre mottar tillegg for to barn, 1941 uføre mottar tillegg for tre barn og 832 uføre mottar tillegg for fire eller flere barn.
I 2008, året tallene stammer fra, ville et kutt i barnetillegget, slik regjeringen nå har foreslått, rammet minst 27 000 barn av uføre. Stortinget har behov for oppdatert informasjon for å ha tilstrekkelig grunnlag til å vurdere konsekvensene av regjeringens forslag.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Regjeringen foreslår å erstatte det behovsprøvde barnetillegget i dagens uførepensjonsordning med et nytt standardisert tillegg i den nye uføretrygden fra 2016. Det foreslås en overgangsordning for personer som mottar behovsprøvd barnetillegg ved utgangen av 2015, der det nominelle barnetillegget pr. 31.12.2015 trappes ned til ¾ i 2016, ½ i 2017 og ¼ i 2018. Fra 2019 vil alle ha et nytt standardisert barnetillegg.
Det er flere problemer med dagens barnetillegg. Det gir i mange tilfeller dårlige insentiver til å være i/komme tilbake i arbeid. For uførepensjonister som tidligere har hatt lav inntekt og som forsørger flere barn, vil barnetillegget utgjøre en høy andel av samlet ytelse. Samlet kompensasjonsgrad vil kunne bli høy, og i en del tilfeller bli høyere enn tidligere inntekt eller den inntekten mottakerne ville kunne ha oppnådd i arbeid. Uførepensjonister med forsørgingsansvar er stort sett yngre personer. Med dagens behovsprøvde barnetillegg, kan det være vanskelig å motivere denne gruppen til å forsøke seg i arbeid igjen eller øke arbeids-innsatsen.
Å ha felles regler for barnetillegg for arbeidsavklaringspenger og uføretrygd vil gjøre at det ikke lenger vil være økonomisk lønnsomt for enkelte å komme raskest mulig over på uføretrygd. Dagens regelverk for behovsprøving er dessuten svært komplisert. Avkortingsreglene er nærmest umulig å sette seg inn i for den enkelte stønadsmottaker, og regelverket er vanskelig å administrere for Arbeids- og velferdsetaten. Innføringen av ny uføretrygd med løpende justering av uføreytelsen ved endringer i arbeidsinntekt, vil gjøre det enda mer krevende for etaten å utmåle riktig behovsprøvd barnetillegg til enhver tid.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har anslått at det ved utgangen av 2015 vil være 19 140 uføretrygdede som mottar behovsprøvd barnetillegg og om lag 26 280 uføretrygdede med barn som ikke vil ha barnetillegg. Om lag 1100 av de som mottar behovsprøvd barnetillegg i dag har barnetillegg på nivå med det nye standardiserte tillegget eller lavere pr. barn. Dette betyr at i overkant av 18 000 uføretrygdede vil få et lavere barnetillegg med den nye ordningen.
Det er videre lagt til grunn at uføretrygdede vil motta behovsprøvd barnetillegg for om lag 34 800 barn ved utgangen av 2015. For om lag 1 920 av disse barna vil barnetillegget være på nivå med det nye standardiserte tillegget eller lavere. Dette innebærer at for om lag 32 900 barn vil barnetillegg bli lavere fra 2016.
Dagens behovsprøvde barnetillegg utgjør uavkortet 0,4 G pr. barn pr. år. Med dagens grunnbeløp utgjør dette 35 348 kroner pr. barn pr. år. Maksimal reduksjon pr. barn fra 2019 når overgangsperioden er avsluttet vil være 28 328 kroner med dagens grunnbeløp. Omregnet med grunnbeløpet for 2019 vil denne reduksjonen bli noe høyere.
Mottaker av behovsprøvd barnetillegg har i dag i gjennomsnitt 1,82 barn hver.
Gjennomsnittlig barnetillegg er anslått til 30 130 kroner pr. barn ved utgangen av 2015. Dette barnetillegget vil bli erstattet med nytt standardisert tillegg på 7 020 kroner pr. år når ordningen er fullt innfaset. Gjennomsnittlig reduksjon i barnetillegget vil da være 23 110 kroner pr. barn beregnet med dagens grunnbeløp.