Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:69 (2014-2015)
Innlevert: 16.10.2014
Sendt: 16.10.2014
Besvart: 24.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Fremdriften for nytt Stavanger tinghus står i fare for å bli ytterligere forsinket dersom det ikke avsettes 2 mill. kroner til en KVU snarest. Tidligere har justisministeren svart at en slik bevilgning må dekkes over Domstoladministrasjonens budsjett. Nå får Bergen en ekstrabevilgning til et tilsvarende formål.
Når kan en vente at Stavanger tingrett får sin bevilgning til en KVU?

Begrunnelse

I Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag kan en under kapittelet "Bedre kapasitet i domstolene" lese at man legger til grunn en folkevekst på en million fram til 2030, som i stor grad vil komme i Oslo, Stavanger og Bergen. I Statsbudsjettet får Bergen av forståelige grunner en ekstrabevilgninger til en KVU. I det samme budsjettet er det tredje gang regjeringen Solberg unnlater å bevilge de nødvendige midlene til en KVU som sikrer fremdriften for et nytt Stavanger tinghus.
Som jeg har skrevet til statsråden tidligere ble Stavanger tinghus tatt i bruk i 1952, og det har ikke vært foretatt vesentlige endringer av bygget siden den tid. Kravene som stilles til et moderne tinghus har imidlertid endret seg vesentlig og antall ansatte som arbeider i tinghuset har økt i takt med økende saksmengde. Det fortelles om ansatte som er bekymret for sin egen sikkerhet, for som statsråden sikkert forstår var det andre krav til sikring av rettsbygg i 1950 enn vi har i 2014.
Det er nå 10 år siden at Statsbygg konkluderte med at det verken økonomisk eller praktisk var tilrådelig å renovere eksisterende tinghus og anbefalte nybygg i Stavanger. Det er urovekkende at landets fjerde største by ikke kan imøtekomme behovene for en forsvarlig rettspleie som befolkningen og næringslivet har krav på grunnet plassmangel og uhensiktsmessige lokaler. Som et eksempel har den omfattende ACTA-saken de siste ukene gått i leide lokaler.
Som svar på et skriftlig spørsmål jeg sendte 12.06.2014 svarte justisministeren at en slik bevilgning må dekkes over Domstoladministrasjonens budsjett. Domstoladministrasjonen melder at de ikke sitter på frie midler som en kan legge inn i en slik prosess som dette. Denne saken løses derfor ikke før statsråden foretar seg noe. Når Bergen nå får en ekstrabevilgning til et tilsvarende formål kan ikke det ses på som noe annet enn en bevegelse fra statsråden, som understreker at ekstrabevilgninger er nødvendig for å sikre fremdrift i slike prosjekter. Samtidig er prosjektene i Stavanger og Bergen helt klart i samme kategori. Manglende bevilgninger til Stavanger vil utsette prosjektet ytterligere. Stavanger regionen venter spent på tegn om fremdrift i saken og signaler fra statsråden om når Stavanger kan forvente bevilgning til en KVU.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 ble lagt frem for Stortinget 8. oktober.
Jeg har nylig bedt Domstoladministrasjonen om å legge frem en langsiktig plan for domstolenes byggeprosjekter der prosjektene sees i sammenheng og DA legger opp til en hensiktsmessig prioritering. Dersom Domstolsadministrasjonen ønsker å prioritere KVU innenfor eget budsjett, så kan det gjøres uavhengig av den fremlagte budsjettproposisjonen. Jeg mener imidlertid at det er god grunn til å se behovet samlet og at DA legger opp en prioritering mellom alle de aktuelle prosjektene.