Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:82 (2014-2015)
Innlevert: 17.10.2014
Sendt: 20.10.2014
Besvart: 30.10.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Voksenopplæring er et voksende felt. Innvandringen til landet er økende, og behovet for grunnleggende opplæring i norsk og samfunnskunnskap øker tilsvarende. I tillegg krever arbeidslivet at vi videreutvikler og holder ved like vår kompetanse gjennom hele yrkeslivet.
Vil statsråden sikre at det blir stilt samme kompetansekrav til lærere som skal gi undervisning i norsk og samfunnskunnskap, og i grunn- og videregående opplæring for voksne som det ellers blir stilt til lærere i barne- og ungdomsopplæringa?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Ved voksenopplæring må det skilles mellom den opplæringen som gis i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, og den opplæringen som gis etter opplæringsloven (grunnskoleopplæring og videregående opplæring).
Ifølge introduksjonsloven skal den som underviser i norsk og samfunnskunnskap, som hovedregel ha faglig og pedagogisk kompetanse. I rundskriv er det også lagt føringer for at den som skal undervise etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap, i tillegg bør ha norsk som andrespråk, jf. rundskriv Q20/2012. I samme rundskriv sies det at den som skal drive alfabetiseringsundervisning, også bør ha kompetanse i grunnleggende lese- og skriveopplæring.
Når det gjelder voksenopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A, er det fastsatt i loven at det kan gis forskrifter om tilsetting av personell uten formell pedagogisk kompetanse (§ 4A-5 første ledd). Bakgrunnen for at det kan fastsettes andre kompetansekrav, kan leses i Ot.prp.nr.44 (1999-2000): Det er i dag mange utan formell kompetanse som har lang røynsle med å undervise vaksne. Slik røynsle kan i mange tilfelle gi fullgod kompetanse. Departementet meiner at det er viktig å kunne behalde desse ressursane i kurs som er tilrettelagde for vaksne.
Forskrift til opplæringsloven § 14-1 annet ledd sier derfor at det ved opplæring av voksne etter opplæringsloven kapittel 4A, kan ansettes personer uten formell pedagogisk kompetanse. Forutsetningen er imidlertid at vedkommende har vesentlig erfaring med opplæring av voksne og er egnet til undervisning av voksne. Jeg understreker at det er skoleeiers ansvar å sørge for at de som ansettes, har slik erfaring og egnethet.
Ved voksenopplæring som gis for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter, gjelder heller ikke de normale kompetansekravene. Her er det imidlertid forutsatt at opplæringen skal skje under faglig og pedagogisk veiledning og ansvar, jf. opplæringsloven § 4A-5 annet ledd.
Ettersom det gjelder andre kompetansekrav ved ansettelser for voksenopplæring, ble slik opplæring ikke omfattet av kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag da dette ble vedtatt av Stortinget i 2012. Det fremgår av forarbeidene at departementet mente det vil være naturlig å se en innføring av slike krav i lys av en mer helhetlig vurdering av opplæringen for voksne etter opplæringsloven, og at en innføring av nye krav da bør gjøres på bakgrunn av behovet i sektor, jf. Prop.84 L (2011-2012).
Kunnskapsdepartementet vil i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet høsten 2015 legge frem en melding til Stortinget om livslang læring og utenforskap. Spørsmålet om kompetansekrav for lærere i voksenopplæringen vil tas opp i arbeidet med meldingen.
I tillegg til å vurdere kompetansereglene, mener jeg det er viktig å satse på kompetanseheving av lærere i voksenopplæringen. Kompetanseheving vil tas opp i den planlagte meldingen om livslang læring og utenforskap, men det foregår også mye på dette feltet i dag.
Høsten 2013 startet den femårige satsingen Kompetanse for mangfold. Kompetansen på det flerkulturelle området skal styrkes i alle deler av utdanningssystemet, slik at barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn får et tilbud tilpasset sine behov og et godt læringsutbytte. I prinsippene som er lagt til grunn for satsingen, er det fastslått at tidlig innsats også innebærer at nyankomne voksne som mangler grunnleggende ferdigheter og/eller norskferdigheter, får tilbud om dette når de har rett til slik opplæring. Som en del av satsingen skal det tilbys skolebasert etterutdanning til lærere som underviser i grunnopplæringen for voksne. Det er også utviklet videreutdanningstilbud, blant annet et tilbud i flerspråklighet og andrespråkspedagogikk og et tilbud i undervisning av minoritetsspråklige i grunnopplæring for voksne.
I regi av VOX og universitets- og høgskolesektoren er det igangsatt et eget Kompetanseløft for lærere i kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring. Dette består av etterutdanningstilbud for lærere og andre som underviser i kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring. Satsingen går over fire år og består av kortere tilbud/etterutdanning innen voksenpedagogikk og grunnleggende ferdigheter.
Vox bidrar også til kompetanseheving av lærere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. For å heve kvaliteten på opplæringen gjennomfører Vox sammen med Fylkesmannen etterutdanningskurs for lærere og skoleledere. Vox gjennomfører også modulbaserte kurs for å heve kompetansen hos tospråklige lærere i samfunnskunnskap. Fra januar 2014 ble det startet opp videreutdanning i alfabetisering ved Høyskolen i Bergen. Universitetet i Bergen tilbyr dessuten nettbasert videreutdanning i norsk som andrespråk rettet mot lærere som underviser voksne innvandrere i norsk.