Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:149 (2014-2015)
Innlevert: 30.10.2014
Sendt: 31.10.2014
Besvart: 06.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hva er statusen for arbeidet med evalueringen av voldtektsgruppa til Kripos og Kripos sin evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep som skal være ferdig i 2014?

Begrunnelse

I følge handlingsplanen for voldtekt skal voldtektsgruppa ved Kripos evalueres i 2014 og politiets arbeid med seksuelle overgrep skal evalueres i 2013-2014. Disse evalueringene skal danne grunnlag for videreutvikling av metode og tiltak. Det er Kripos som har fått i oppdrag å gjennomføre denne evalueringen av politiets arbeid. I følge handlingsplanen mot voldtekt skal dette arbeidet ferdigstilles i 2014. Status for dette arbeidet vil kunne ha relevans for den senere tids diskusjon om et barnekripos.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er igangsatt en rekke tiltak som skal bidra til økt kvalitet på etterforskningen og raskere oppklaring av voldtektssaker. Kripos har en sentral rolle i dette, som det nasjonale fagmiljøet for informasjons- og kompetanse deling til politidistriktene. I tillegg har flere politidistrikt etablert egne team med spesielt ansvar for sedelighetssaker og seksuelle overgrep.
Voldtektsgruppa til Kripos skal evalueres. Forarbeidet med evalueringen og utforming av mandat er gjennomført, og jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet at det nå arbeides med en nærmere avklaring av hvem som skal gjennomføre evalueringen. Evalueringen skal gi svar på om hovedmålene for Voldtektsgruppa på Kripos er nådd, inneholde læringspunkter og foreslå eventuelle tiltak for videreutvikling av Voldtektsgruppa. Politidirektoratet opplyser at evalueringen er noe forsinket, men den skal ferdigstilles innen utgangen av april 2015.
Oppdraget med å evaluere politiets arbeid med seksuelle overgrep er gitt Kripos. Arbeidet er godt i gang og er organisert med både en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Metodene som benyttes for evalueringen er intervju, spørreundersøkelse og gjennomgang av saker. Evalueringen skal inneholde læringspunkter og foreslå eventuelle tiltak for å forbedre politiets arbeid mot seksuelle overgrep. Evalueringen er planlagt ferdigstilt innen 31. desember 2014.