Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:155 (2014-2015)
Innlevert: 31.10.2014
Sendt: 03.11.2014
Besvart: 10.11.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Vil kommunal- og moderniseringsministeren syte for at fylkesmennene i all informasjon til kommunane om kommunereforma presiserer at dei står fritt i om dei vil utgreie strukturendringar, kva dei vil utgreie, om dei vil halde folkerøystingar og kva vedtak dei vil gjere til kva tid i prosessen som no pågår?

Begrunnelse

På KS sin haustkonferanse i Sogn og Fjordane kom det opp frustrasjon over prosessen kring regjeringa si kommunereform. Mange kjenner seg pressa inn i eit hasteprega utgreiingsarbeid dei sjølve ikkje har initiert, og med knapp tidsfrist. Det vert frå regjeringa sin sendemann, fylkesmannen, framstilt som om det er pålagt frå Stortinget. Dette er også problematisert i fleire fylke, der fylkesmannen er enno meir offensiv enn i Sogn og Fjordane.
Stortinget styrer kommunane gjennom lov og budsjettvedtak, ikkje gjennom merknader i Stortinget sjølv om det er fleirtal bak desse. Men kommunane vert fortalde at dei har eit utgreiingsansvar eller utgreiingsplikt.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Innenfor rammen av nasjonale mål har kommunene et bredt spekter av funksjoner knyttet til tjenesteproduksjon, demokrati, myndighetsutøving og samfunnsutvikling. Bakgrunnen for at regjeringen la fram et forslag til Stortinget om en kommunereform, er at vi ønsker å gjøre kommunene mer robuste for å kunne ivareta disse funksjonene på en god måte overfor sine innbyggere også i framtiden. Stortingets behandling av reformen slik regjeringen skisserte i Prop. 95 S, viser at det er bred politisk tilslutning til at det er behov for endringer i kommunestrukturen, målene for reformen og at prosessene skal starte opp i høst.
Dette var grunnlaget for oppdragsbrevet til Fylkesmannen av 24. juni d.å. der fylkesmennene gis en sentral rolle i gjennomføringen av reformen. I brevet understrekes det at det er et mål å sørge for gode og lokalt forankrede prosesser. Stortingets tilslutning til reformen var også grunnlaget for mitt invitasjonsbrev til alle kommuner om å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare sammenslåing med nabokommuner.
I oppdragsbrevet til fylkesmennene refereres det til flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteens understreking av ”at det er eit utredningsansvar for alle kommunar”. Dette er ikke et vedtak fra Stortinget som kommunene formelt er pålagt å følge opp. Min vurdering er likevel at kommunene bør følge opp dette – både av respekt for flertallet på Stortinget, av hensyn til nabokommunene, og ikke minst med tanke på at enhver kommune bør vurdere den framtid kommunen kan tilby sine innbyggere. Som jeg har understreket ved flere anledninger, vil det være opp til kommunene selv å avgjøre hvordan de vil gjennomføre sine vurderinger, hvordan de vil høre sine innbyggere og hvilket vedtak de vil gjøre.