Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:199 (2014-2015)
Innlevert: 11.11.2014
Sendt: 12.11.2014
Besvart: 20.11.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Vil statsråden vurdere å legge frem en nasjonal handlingsplan for å forebygge nye naturkatastrofer og utarbeide detaljerte faresonekart der det gjenstår?

Begrunnelse

I forslaget til statsbudsjett for 2015 er det satt av 204 millioner kroner til forebygging og sikring knyttet til flom, ras og skred (utenom skredsikring til fylkesveier). Tilsvarende beløp for 2014 er på 217 millioner kroner. En spørreundersøkelse foretatt av NVE i 2010 viste at det er behov for kartlegging i 330 kommuner og sju fylkeskommuner. Med dagens kartleggingstempo vil det ta 20-25 år å få kartlagt de mest naturskadeutsatte kommunene i Norge. Det er behov for å definere etterslepet på sikringstiltak og etterslepet på utarbeidelse av detaljerte faresonekart, foreslå ny modell for distriktsandel og skjønnsmidler, definere framtidig organisering/struktur, ansvarsfordeling, samhandling og kompetansebehov og legge til rette for systematisk kartlegging av vassdrag og dreneringssystemer for overflatevann og definere behovet for forebyggende tiltak.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Jeg vil først presisere at denne regjeringen har foreslått en økning på om lag 40 mill. kroner i budsjettet for 2015 til forebygging mot flom- og skredskader, og av dette er om lag 30 mill. kroner knyttet til sikringstiltak. Saldert budsjett 2014 omfattet en engangsbevilgning på 25 mill. kroner til krisetiltak etter flommen på Østlandet i 2013 som er tatt ut i forslaget for 2015. Videre har den tilsynelatende reduksjonen i forslaget for 2015 sammenheng med innføring av nettoordning av merverdiavgift for statlige forvaltningsorgan.
Organisering og ansvarsfordeling knyttet til arbeidet med å forebygge risiko for flom- og skredskader ble beskrevet i Meld. St. nr. 15 (2011-2012) Hvordan leve med farene - om flom og skred, som ble lagt fram av den forrige regjeringen våren 2012. Meldingen fikk bred tilslutning i Stortinget, jf. Innst. 358 S (2011-2012). Jeg vil framover fokusere på at de virkemidlene vi allerede har skal virke best mulig, og ser ikke behov for en ny overordnet nasjonal plan nå.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider etter en helhetlig modell som omfatter bistand til kartlegging, arealplanlegging, sikringstiltak, overvåkning/varsling og håndtering av beredskapssituasjoner.
Når det gjelder kartlegging, er det riktig at en del gjenstår, særlig gjelder det innen skredkartlegging som ble en statlig oppgave i 2009. Flomsonekartlegging er allerede gjennomført for totalt 130 av de mest utsatte strekningene. Det er utarbeidet overordnede aktsomhetskart for hele landet, og NVE er i gang med detaljerte kart for ulike typer skred. NVE har utarbeidet en nasjonal plan for skredkartlegging og prioriterer de områdene som har størst skadepotensial.
NVE utvikler også kartleggingsmetodikk og veiledere slik at det blir lettere for kommuner og utbyggere å bestille kartlegging i egen regi. Arbeidet med kartlegging i statlig regi fritar ikke kommuner for ansvaret for kartlegging etter plan- og bygningsloven og sivilbeskyttelsesloven. Det fritar heller ikke utbyggere fra ansvaret de har for å få utredet fare før ny utbygging.