Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:210 (2014-2015)
Innlevert: 13.11.2014
Sendt: 13.11.2014
Besvart: 18.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Under høringen på budsjett fra Justisdepartementet i Stortinget, kom det frem at organisasjoner som får øremerkede midler i budsjettet ikke kan søke på ordinære tildelingsmidler under den åpne posten som forvaltes av Kriminalomsorgsdirektoratet.
Er dette ny praksis, er det drøftet med de frivillige organisasjonene og har departementet vurdert hvilke konsekvenser dette kan få for aktiviteten til de frivillige organisasjonene?

Begrunnelse

Enkelte organisasjoner som har fått øremerkede midler, viste til at en slik avgrensing i realiteten betyr nedleggelse, siden støtten fra øremerkingsposten er på et mye lavere beløp enn de har behov for og søkt om, og som er nødvendig for driften.
De frivillige organisasjonene er et viktig supplement til rehabiliteringen for mange innsatte. Organisasjoner som for eksempel Røde Kors, Frelsesarmeen, Retretten, Wayback eller kultur- eller idretts-/friluftsliv- tiltak, er alle gode medspillere i arbeidet for å tilbakeføre fra et liv bak murene tilbake til samfunnet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regelverk for tilskuddsordning for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) - kap. 430, post 70 begrenser ikke organisasjoner som får øremerkede midler i budsjettet fra å søke på den delen av tilskuddsmidlene som kunngjøres årlig av KDI.