Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:221 (2014-2015)
Innlevert: 14.11.2014
Sendt: 14.11.2014
Besvart: 21.11.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kongsberg Gruppen ASA er en del av det norske totalforsvaret. Regjeringen har bedt om fullmakt til å selge seg ned til 34 % eierskap i selskapet. Det betyr at ikke-allierte interesser kan skaffe seg kontroll over 66 % av selskapet.
Mener forsvarsministeren at dette ut fra et sikkerhetspolitiske ståsted vil være uproblematisk?

Begrunnelse

Regjeringen har bedt om en slik salgsfullmakt i Meld. St. 27 (2013-2014). De sikkerhetspolitiske sidene ved et slikt nedsalg er ikke omtalt i meldingen.
I spørretimen 12.11.14 svarte statsministeren blant annet:

"Vårt forslag til endringer i eierskapet i Kongsberg Gruppen er ikke å selge seg ut av Kongsberg Gruppen. Det er heller ikke sånn at norsk lov og regelverk knyttet til våpenkontroll, -utvikling eller våpenmateriell vil endre seg som følge av at man endrer eierskapsandelene. Kontroll på hva vi produserer i Norge, kontroll på hvor vi selger i Norge, er regulert gjennom andre lover og regler. Det gjelder også for alle helprivateide selskaper som produserer ut av Norge."

I Dagsrevyen 13.11.14 fremgikk det at næringsministeren, i motsetning til statsministeren, ikke ville selge før den nasjonale sikkerheten er ivaretatt.
I høring på stortinget 13.11.14 var Kongsberg Gruppen selv klar på at Norge, i motsetning til statsministerens svar, ikke har et tilstrekkelig regelverk.
Konsernsjef Walter Qvam konkluderte i sitt innlegg:

"Det bør et regelverk på plass i Norge før man går inn på en diskusjon om endring av eierandelen."

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: La meg innledningsvis vise til mitt brev av 29. oktober d.å. til Stortingets president, med svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Laila Gustavsen. Flere sider ved sakskomplekset er besvart der, bl.a. de eventuelle sikkerhetsmessige utfordringene knyttet til et nedsalg i Kongsberg Gruppen ASA (Kongsberg). Jeg viser også til de svarene jeg ga i muntlig spørretime i Stortinget 19. november d.å. Regjeringen har i denne saken bedt Stortinget om fullmakt til å kunne selge seg ned i flere selskaper hvor staten har betydelig eierskap. Det er således ikke besluttet om, og evt. når, et nedsalg vil finne sted. Regjeringen vil derfor vurdere flere forhold, inkludert behovet for å gjøre justeringer i eksisterende lovverk, før et evt. nedsalg finner sted.
Når det gjelder statsministerens svar i spørretimen 12. november d.å., retter dette seg i første rekke mot eksportkontroll, forsvarssektorens anskaffelsesvirksomhet og dens støtte til utvikling av nye forsvarssystemer hos våre leverandører.
Det medfører derimot riktighet, slik Kongsbergs ledelse har uttalt, at det i dag ikke eksisterer en direkte hjemmel til å gripe inn ved eierskapsendringer, for eksempel nektelse av eierskapsoverdragelser, slik tilfellet er i flere andre land. Flere av landene som har slike «aktive» regelverk har i all hovedsak privateide forsvarsleverandører. I Norge har det derimot vært tradisjon for statlig flertallseie i våre største forsvarsleverandører. Et slikt flertallseie har, på generelt grunnlag, vært ansett som en sikkerhet mot uønsket majoritetseierskap på sikkerhetsmessig grunnlag.
Spørsmålet er om dagens lovgivning er tilstrekkelig når det gjelder den situasjonen som oppstår når et statlig nedsalg i Kongsberg evt. skal foretas. Som jeg svarte stortingsrepresentant Gustavsen 29. oktober, må det derfor før et eventuelt nedsalg i Kongsberg utredes hvorvidt det kreves tilpasninger i vår sikkerhetslovgivning for å ivareta hensynet til vår nasjonale sikkerhet. Det pågår for tiden et arbeid med å revidere sikkerhetsloven, og det er naturlig at en vurdering av forholdene omkring eierskaps-endringer blir en del av dette arbeidet.