Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:241 (2014-2015)
Innlevert: 19.11.2014
Sendt: 20.11.2014
Besvart: 03.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Er samferdselsministeren innstilt på å finne løsninger som gjør at beboerne i området rundt Fulu og Knutsrud ikke blir krevd bompenger for å kjøre den gamle vegen til Kongsvinger når bompengeinnkrevingen på nye E16 Slomarka-Kongsvinger starter?

Begrunnelse

Når bompengeinnkrevingen på nye E16 mellom Slomarka og Kongsvinger starter opp vil beboerne i området rundt Fulu og Knutsrud i Sør-Odal bli krevd bompenger når de skal kjøre den gamle vegen til Kongsvinger som er deres naturlige service- og handelssentrum, og det selv om de ikke kjører en eneste meter på den nye vegen.
Samferdselsdepartementet lanserte nylig en løsning som ikke synes å ha tilslutning blant beboerne i området.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Prosjektet E16 Kongsvinger-Slomarka er delvis finansiert med bompengar, jf. Prop. 104 S (2010-2011). Daværende regjeringen, hvor blant annet representanten Myrlis parti var representert, la i proposisjonen opp til bompengeinnkreving både på ny E16 og på sidevegnettet, dvs. fv 175 og dagens E16. I proposisjonen står det at

”Grunnen til at det blir føresett bomstasjonar på fv 175 og noverdande rv 2 [omskilta til E16 hausten 2012] er for å hindra at desse vegane blir nytta i staden for ny rv 2 [E16]. Samferdselsdepartementet legg vekt på at fylkeskommunane er samde om denne løysinga.”

Det var altså ikke lagt opp til noen unntak eller formildende bompengeopplegg for beboerne i området rundt Fulu og Knutsrud. Dagens regjering har som mål å bygge mer vei og samtidig redusere bompengeandelen. Det har gitt utslag i at bompengenivået er redusert i en rekke veiprosjekter, og mange steder er bommene fjernet. Strekningen Kongsvinger – Slomarka på E16 i Hedmark ble åpnet for trafikk den 27. november 2014. I den forbindelse hadde statssekretær Bård Hoksrud et møte med representanter for beboerne på Fulu. Lokalt har det vært ønske om ny gjennomgang av bompengeopplegget på denne strekningen. Diskusjonen har dreid seg om plassering av innkrevingspunktene på sidevegnettet og at enkelte områder ville komme svært uheldig ut med den planlagte plasseringen. På den bakgrunn har Samferdselsdepartementet foreslått ny plassering av bomstasjonane på lokalvegene. Lokale myndigheter sluttet seg til den foreslåtte endringen av bomstasjonsplasseringen på dagens E16 i 2013. Den foreslåtte flyttingen av bomstasjonen fra fv 175 til fv 298 forutsetter imidlertid nye lokalpolitiske vedtak. Vi har vært innstilt på å lette belastninga for de som bor i Fuluområdet, og vi åpner derfor for at kan innføres et passeringstak for lette kjøretøy (med elektronisk brikke) på 30 passeringer pr. måned i bomstasjonen på dagens E16. Det er lagt til grunn 10 pst. rabatt for alle kjøretøy med elektronisk brikke, som forutsatt i Prop. 104 S (2010-2011). Endringene det er vist til over, gjør at det er behov for en ny beregning av takstene. I Prop. 104 S (2010-2011) er det lagt til grunn en lånerente på 6,5 pst. ved vurdering av takstene. Siden prosjektet er omfattet av overgangsordningen fram til en rentekompensasjonsordning for bompengelån er etablert, har lokale myndigheter mulighet til å legge til grunn en lavere beregningsteknisk rente når nivå for bomtakster skal beregnes. Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen følge opp endringen av innkrevingsopplegget overfor lokale myndigheter. Innkrevingen kan ikke starte opp før endringene i opplegget er behandlet lokalpolitisk. Saken er lagt fram for Stortinget i Prop. 32 S (2014-2015).