Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:245 (2014-2015)
Innlevert: 19.11.2014
Sendt: 20.11.2014
Besvart: 26.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Justisministeren har innledet forhandlinger om soningsoverføring i Nederland.
Når var det første møte mellom nederlandske og norske myndigheter om dette, hvor mange årsverk er brukt i tilknytning til disse forhandlingene til nå, og forventer justisministeren at avtalen kan underskrives før kapasitetsplanen legges frem for Stortinget?

Begrunnelse

I forbindelse med budsjettbehandlingen stilte Arbeiderpartiet spørsmål 231 (13. oktober 2014) til Finansdepartementet. Det handlet om forhold knytta til omkostninger rundt en eventuell avtale med Nederland og soningsoverføring, som for eksempel transportutgifter, hvor lang leietid og hvor mye forhandlingene med Nederland og Sverige har kostet. Det kunne ikke departementet svare på. Jeg tolker svaret slik at det er begrunnet med hensynet til forhandlingene. Slik jeg har oppfattet ministeren, har han vært opptatt av helheten i soningsgjennomføringen, og det er derfor nyttig å få svar på om man blir klar med avtalen til kapasitetsplanen legges frem, da justisministeren har uttalt at selv om soningsoverføring er en midlertidig løsning, vil det være et tiltak som vil kunne vare over noe tid. (Talen til Landsmøtet i NFF i Tromsø i oktober.)

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet har siden sommeren 2014 vært i samtaler med nederlandske myndigheter om leie av fengselsplasser i Nederland. Samtalene med Nederland gjennomføres med eksisterende personalressurser. I tillegg benyttes noe konsulentbistand knyttet til spesielle problemstillinger.
Spørsmålet om tidfesting av eventuell avtale kan ikke besvares fordi vi er i forhandlinger med Nederland.