Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:248 (2014-2015)
Innlevert: 20.11.2014
Sendt: 20.11.2014
Besvart: 27.11.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Mener statsråden det er rimelig at Lindesnes kommune ikke får samme stimuleringstilskudd ved investering i renseanlegg, som andre kommuner har fått, og vil statsråden sørge for likebehandling av kommunene?

Begrunnelse

Lindesnes kommune er i henhold til avløpsforskriftens miljøkrav pålagt fullskala rensing av avløpsvannet. Tidligere gjaldt kravet kystkommunene fra svenskegrensen og t.o.m. Mandal, men ikke Lindesnes.
Kommunene fra svenskegrensen til og med Mandal fikk i forbindelse med krav om fullskala rensing, stimuleringstilskudd fra Miljøverndepartementet tilsvarende 25 % av investeringskostnadene. Ordningen med stimuleringstilskudd var imidlertid avviklet da pålegget om rensing ble utvidet til å omfatte Lindesnes kommune.
Lindesnes kommune har investert i nytt renseanlegg med en totalkostnad på omlag 70 mill. kroner. Arbeidet med anlegget er i full gang, og vil være ferdigstilt i 2016 / 2017.
Ettersom ordningen med stimuleringstilskudd er avviklet, vil innbyggerne i kommunen måtte dekke hele kostnaden ved renseanlegget. Beregninger kommunen har gjort, viser at vann- og avløpsavgiftene vil komme på 15 000 - 16 000,- kroner pr.år.
Lindesnes kommune har store levekårsutfordringer, og gjennomsnittsinnbyggeren har lav utdannelse og lav inntekt.
16 % av innbyggerne er uføretrygdet og kommunen har forøvrig store utfordringer innen rus, psykiatri og barnevern.
Det fremstår på denne bakgrunn som urimelig at Lindesnes kommune ikke får samme tilskudd til utbygging av anlegg som andre kommuner omfattet av pålegget har fått.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Kravene til rensing av avløpsvannet i Lindesnes kommune følger av forurensningsforskriften som ble endret i 2005 med ikrafttreden i 2007. Forskriften gjennomfører EUs avløpsdirektiv. Mange kommuner må gjennomføre kostnadskrevende tiltak på avløpsnett og renseanlegg for å gjennomføre kravene i forurensningsforskriften og må dekke kostnadene via de kommunale avløpsgebyrene. Jeg vil vise til at den tilskuddsordningen representanten Skjelstad refererer til lå på Klima- og miljødepartementets budsjett for mange år siden. Statlige tilskudd ble gitt for å støtte en omfattende utbygging på det kommunale avløpsfeltet. Siste tilsagn om støtte fra denne ordningen ble gitt i 1997. Alle kommuner som søkte om tilskudd etter dette fikk avslag på sine søknader, også kommuner innenfor såkalt følsomt område i kyststrekningen Svenskegrensen-Lindesnes.