Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:250 (2014-2015)
Innlevert: 20.11.2014
Sendt: 21.11.2014
Besvart: 28.11.2014 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Har utenriksministeren tatt stilling til spørsmålet om regjeringen vil fraråde israelske varer produsert på okkupert land, og hvis utenriksministeren ikke er ferdig med å behandle saken, når er han klar til å gå ut med et standpunkt i saken?

Begrunnelse

Da jeg i juli ba utenriksministeren fraråde kjøp av israelske varer produsert på okkupert område sa utenriksministeren på Dagsrevyen at regjeringen Stoltenberg hadde brukt alt for lang tid på å vurdere dette, og at han raskt ville ta stiling til spørsmålet.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge anser de israelske bosettingene på okkupert område som folkerettsstridige. Dette synet har støtte i flere resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og i vurderinger fra Den internasjonale domstol i Haag. For Norge innebærer sikkerhetsrådsresolusjonene 465 og 471 ikke bare en konkret tilskyndelse til ikke selv å iverksette støttende tiltak, men også til å motvirke aktiviteter som støtter opp under de ulovlige bosettingene. Dette var bakgrunnen for at Norge fra og med inntektsåret 2012 endret skattelovens § 6-50 for å hjemle unntak fra skattefradrag for frivillige organisasjoner som ved private gaver støtter opp under bosettingsvirksomheten. Når det gjelder spørsmålet om tiltak mot import av varer fra bosettingene, har vi ikke tradisjon i Norge for å iverksette sanksjoner eller restriktive tiltak mot andre land på egenhånd. Ensidige norske tiltak vil innebære en politikk som Stortinget tidligere har avvist. Med hensyn til tiltak i EØS/EFTA-sammenheng, skal ikke varer produsert i bosettingene på okkupert område tilstås preferensiell behandling etter EFTAs frihandelsavtale med Israel. Frihandelsavtalen gjelder kun for varer fra territoriet Israel kontrollerte før 4. juni 1967. Videre vil EUs presiseringer av Israels territorium i EØS-relevant regelverk gjelde tilsvarende ved gjennomføring i norsk rett. Det er noe ulik praksis innad i EU med hensyn til ytterligere tiltak. Representanten Huitfeldt er vel kjent med kompleksiteten i dette spørsmålet. Også forrige regjering vurderte i flere omganger spørsmålet om fraråding, uten at den trakk noen konklusjon i løpet av sin regjeringstid. Regjeringen vurderer saken, og jeg ønsker ikke nå å sette noen tidsfrist for når det vil bli konkludert.