Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:254 (2014-2015)
Innlevert: 21.11.2014
Sendt: 24.11.2014
Besvart: 01.12.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Hva mener statsråden med at Stortinget skal involveres på "egnet måte", og når kan Stortinget forvente å få en sak om innmelding av Norges klimamål for 2030?

Begrunnelse

I revidert nasjonalbudsjett for 2014 omtaler regjeringen arbeidet med å melde inn mål for norske utslippsreduksjoner til FN-systemet, som en del av arbeidet fram mot toppmøtet i Paris i 2015. Regjeringen skriver i samme dokument at:

"Regjeringen vil fortsette arbeidet med å utforme en indikativ norsk forpliktelse, og sørge for at Stortinget orienteres på egnet måte underveis i prosessen. Beslutningene som skal fattes under klimaforhandlingene i Lima i desember 2014 vil gi viktige føringer for arbeidet med en indikativ norsk forpliktelse."

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Regjeringen vil første kvartal neste år legge fram den indikative betingete forpliktelsen som skal ligge på forhandlingsbordet i Paris neste høst. Regjeringen har sagt at Stortinget vil orienteres på egnet måte underveis i prosessen. Det er ulike alternative måter å involvere Stortinget på, og hva som er mest hensiktsmessig vil avhenge blant annet av tidsperspektivet. Dette vurderer nå regjeringen. Det er viktig å understreke at Norge ikke vil kunne påta seg en juridisk forpliktelse om utslippsreduksjoner uten Stortingets samtykke. For at Norge skal bli folkerettslig bundet kreves normalt, i tillegg til signering, en etterfølgende bekreftelse om at Norge erklærer seg rettslig bundet av avtalen. Dette gjøres normalt gjennom ratifikasjon av avtalen. Inngåelse av en ny juridisk bindende avtale vil være en sak av ”særlig viktighet” som krever Stortingets samtykke, jf. Grl. § 26. Innhenting av Stortingets samtykke gjøres vanligvis gjennom en proposisjon til Stortinget, før avtalen ratifiseres. Dersom det ikke er krav til ratifikasjon som ledd i inngåelse av en juridisk bindende avtale må Stortingets samtykke innhentes før inngåelse av avtalen.