Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:257 (2014-2015)
Innlevert: 24.11.2014
Sendt: 24.11.2014
Besvart: 01.12.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): På pressekonferansen etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF sa Venstreleder Trine Skei Grande i sitt innlegg: "Dette er det første budsjettet i historien der utslippene i transportsektoren kommer til å gå ned."
Kan statsråden bekrefte at dette medfører riktighet?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Mange enkeltforslag i regjeringens budsjettforslag og i budsjettavtalen med Venstre og KrF bidrar isolert sett i retning av lavere utslipp i transportsektoren. Et eksempel på dette er økt avkastning fra fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging. Videre er det foreslått tidenes største jernbanebudsjett, det er for første gang satt av midler til bymiljøavtaler, og etter budsjettforliket ble det gitt mer midler til belønningsordningen for kollektivtransporten. Innretning av avgiftene er også viktig for å få ned utslippene. Gjennom budsjettforliket ble det lagt frem flere endringer som vil kunne stimulerer til mer miljøvennlige kjøp. Eksempelvis vil endringer i engangsavgiften gjøre ladbare hybridbiler billigere, og at det innføres veibruksavgift på naturgass og LPG vil kunne stimulere til bruk av ikke fossile alternativer.
Det er imidlertid svært vanskelig å forutse den totale effekten ett budsjett har på klimagassutslippene, samt når en eventuell utslippsreduksjon inntreffer. Noen klimatiltak virker umiddelbart, mens andre først har effekt flere år fram i tid, slik som støtte til utvikling av klimateknologi eller jernbaneinvesteringer. Gjennom budsjettet stimuleres overgangen til lavutslippssamfunnet. Vi skal nå klimamålene for 2020 samtidig som vi iverksetter tiltak som bidrar til langsiktige omstillinger og større utslippsreduksjoner over tid.