Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:262 (2014-2015)
Innlevert: 25.11.2014
Sendt: 25.11.2014
Besvart: 28.11.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvilke tiltak vil ministeren vurdere for at taushetsplikten ikke i unødvendig grad skal hindre etterforskning og bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet?

Begrunnelse

I rapporten "Arbeidslivskriminalitet i Norge" fremgår at taushetsplikten er en utfordring i bekjempelsen av arbeidsmarkedskriminalitet. Sitat;

"I praksis har det vist seg viktig å få avklart hvilket handlingsrom kontrolletatene har for informasjonsutveksling innenfor dagens regelverk. Kontrolletatene, som NAV, har behov for mer generell adgang til å videreformidle nødvendige opplysninger til både offentlige etater og politiet om mulige straffbare forhold."

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Muligheten for å kunne utveksle informasjon mellom ulike offentlige kontrolletater er viktig i arbeidet med å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet. Som spørsmålsstilleren tar opp, er utfordringer med taushetsplikt nevnt som et tema i en rapport om arbeidslivskriminalitet som nylig er lagt fram. Denne rapporten er utarbeidet av representanter fra en rekke offentlige kontrolletater. Arbeidet har vært ledet av Kripos på oppdrag fra Politidirektoratet. Kriminalitet på arbeidslivsområdet innebærer i mange tilfeller brudd på ulike regelverk innenfor ulike samfunnssektorer. Det er derfor behov for at en rekke offentlige kontrolletater deltar i oppfølgingen av slike saker. Regjeringen er opptatt av å forebygge og bekjempe kriminalitetsformer som har forgreininger inn i arbeidslivet effektivt. Et viktig bidrag for å få det til er tiltak som fremmer god utveksling av informasjon mellom etatene. Flere departementer og etater er derfor involvert i et arbeid med å utrede hvilke tiltak som kan bidra til å bedre informasjonsutvekslingen, herunder om det er nødvendig å vurdere reglene om taushetsplikt. Saksfeltet vil bli omtalt i den strategien mot arbeidslivskriminalitet regjeringen nå arbeider med. Det er for tidlig å si om det foreligger behov for lovendringer, eller om det vil være tilstrekkelig å organisere arbeidet bedre i form av utvikling av gode samarbeidsformer og rutiner for informasjonsutveksling mellom etatene.