Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til næringsministeren

Dokument nr. 15:279 (2014-2015)
Innlevert: 27.11.2014
Sendt: 28.11.2014
Besvart: 05.12.2014 av næringsminister Monica Mæland

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Jeg har i etterkant av Fartsområdeutvalgets rapport fått informasjon om at rapporten ikke fullt ut gjenspeiler alle elementer som påvirker valg av register. Konkret blir det sagt at Ot.prp.nr. 58 (1993-94) åpnet for at lotterivirksomhet på skip som er i NOR og som går i rute mellom norsk og utenlandsk havn, kan drives i hovedsak til inntekt for skipet selv. Hensikten var å gi en konkurransefordel.
Medfører dette riktighet, og hvor stor fordel mener departementet det i så fall utgjør?

Begrunnelse

Norsk maritim klynge er en viktig næringsklynge. Den sysselsetter mange og gir stor aktivitet og mye ringvirkninger i det ganske land. Det er sterk konkurranse mellom land og forskjellige registre når det gjelder hvor skip skal registreres og skipsfartsnæringen har rammebetingelser som gjenspeiler det. Når alt dette nå er inne i en prosess og en gjennomgang er det viktig at all relevant informasjon med hensyn til hvilke insentiver og stimulanser det offentlige gir til næringsvirksomhet, er kjent.
I Fartsområdeutvalgets rapport er ikke lotteriloven og unntak som begunstiger visse typer virksomhet, nevnt. Samtidig er det åpenbart at et unntak fra lotteriloven som gjør at man får beholde det meste av overskuddet i virksomheten, påvirker konkurransen og valg av register. Det må derfor tas med i vurderingene og det må være full åpenhet om hvor store disse fordelene er. Videre har EU-kommisjonen stevnet Danmark inn for EU domstolen med et forbud mot alt salg av snus hvilket muligens også vil omfatte båter som er registrert i dansk register - DIS. Medieoppslag viser at snussalget i Norge øker kraftig og med de store avgiftsforskjellene mellom Norge og Sverige, kan det heller ikke utelukkes at salg av snus og inntekter fra dette salget, vil ha betydning for valg av register dersom forbudet blir noe av.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det er Kulturdepartementet som er ansvarlig departement for regelverket for lotterivirksomhet.
Reglene for lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn er nedfelt i forskrift nr. 1531 av 12.10.2008. Forskriften forvaltes av Lotteritilsynet. Forskriften er gitt iht. Lov om lotterier (Lotteriloven) av 24.02.1995, jf. § 2.1. I forarbeidene til loven (Ot.prp. nr. 58 (1993-1994) opplyses bl.a. at hensikten med unntaket fra loven for norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn er at ”ved dette åpner man mulighet for å hindre forskjellsbehandling på ferger avhengig om de er norsk registrert eller registrert i utlandet”.
Tillatelse til lotterivirksomhet om bord på skip kan gis etter søknad til Lotteritilsynet. Et vilkår for tillatelse er at 20 % av overskuddet (netto omsetning) tilfaller en organisasjon som er godkjent etter forskrift av 21.12.2001 nr. 1366.
I henhold til opplysninger fra Lotteritilsynet er det bare Color Line som har fått tillatelse til å avholde lotteri på skip iht. nevnte forskrift. I 2012 var brutto omsetning fra lotteri på Color Lines skip iht. til tall fra Lotteritilsynet 430,8 millioner kroner. Av dette ble 344,4 millioner kroner utbetalt i gevinster til spillerne og total netto omsetning var derved 86,4 millioner kroner. I henhold til regelverket skal 20 % av netto omsetning utbetales til lotteriverdige organisasjoner som derved mottok 17,3 millioner kroner i 2012.
Regelverket og inntektsmulighetene fra lotterivirksomhet om bord på norske og utenlandske skip som går i rute mellom norsk og utenlandsk havn er ikke omtalt i rapporten fra Fartsområdeutvalget som ble overlevert til Næringsministeren 08.09.2014.
Til orientering kan opplyses at det er mulighet for å ha kasino og spilleautomater på utenlandsk registrerte ferger som anløper Norge enten de er registrert i Danmark eller Sverige. Dette tilsier at det norske regimet for lotterivirksomhet om bord på skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn ikke nødvendigvis medfører noen konkurransefordel sammenlignet med alternative skipsregistre.
Når det gjelder inntekter fra av tax free salg så er dette omtalt i rapporten fra Fartsområdeutvalget.