Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:286 (2014-2015)
Innlevert: 28.11.2014
Sendt: 01.12.2014
Besvart: 08.12.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva slags faktagrunnlag bygger statsråden den siste påstanden sin på?

Begrunnelse

Statsråden skriver i Dagens Næringsliv 6. november 2014 at Regjeringen har bevilget 135 millioner kroner direkte rettet mot å hindre sosial eksklusjon av barn. Videre skriver statsråden at dette er mer enn noen annen regjering har bevilget før.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: I begrunnelsen til spørsmålet vises det til en artikkel jeg skrev i Dagens Næringsliv 6. november 2014, der jeg hevdet at denne regjeringen bevilger mer til tiltak rettet mot å hindre sosial eksklusjon enn den forrige regjeringen.
Stoltenberg-regjeringen foreslo i Prop. 1 S (2013-2014) å bevilge 96 mill. kroner over kap. 857, post 61 til etablering av en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Bevilgningen ble økt til 111 mill. kroner i Innst. 14 S (2013-2014) som følge av budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Tilskuddsordningen ble tilført et engangsbeløp på 5 mill. kroner av regjeringen Solberg i Revidert nasjonalbudsjett for 2014, jf. Prop. 93 S (2013-2014).
I Prop. 1 S (2014-2015) er det foreslått bevilget 114,9 mill. kroner over kap. 857, post 61 Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom. På posten inngår også øremerkede tilskudd til Ferie for alle (Røde Kors), pilotprosjektet FRI (Kirkens Bymisjon) og Barnas stasjon (Blå Kors).
Som følge av avtale om statsbudsjettet for 2015 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre foreslås kap. 857, post 61 økt med 20 mill. kroner i 2015 til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Det foreslås også økt støtte til ferietiltak til vanskeligstilte barn med 2 mill. kroner på posten. Forslag til bevilgning over kap. kap. 857, post 61 er med dette 136,9 mill. kroner.
Regjeringen foreslår i Prop. 1 S (2014-2015) å øke bevilgningen over kap. 857, post 60 til tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn med 5 mill. kroner i 2015. Forslag til bevilgning over kap. 857, post 60 er 28,2 mill. kroner.
Det gis også tilskudd til tiltak som bidrar til aktivitet og deltakelse blant utsatte barn og unge over statsbudsjettets kap. 621, post 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte. Tilskudd til tiltak for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i NAV-kontoret ble av Stoltenberg-regjeringen i Prop. 1 S (2013-2014) økt med 20 mill. kroner til 45 mill. kroner i 2014. Tilskuddsmidlene foreslås videreført i Prop. 1 S (2014-2015).