Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:290 (2014-2015)
Innlevert: 01.12.2014
Sendt: 01.12.2014
Besvart: 08.12.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Hvordan vil statsråden medvirke til at tros- og livssynssamfunn som jukser med medlemsregisteret, slik det nylig har kommet fram at Den katolske kirke har gjort, straffes økonomisk for å unngå at andre tros- og livssynssamfunn også opererer med feilaktige medlemslister og slik påberoper seg en for stor økonomisk støtte fra fellesskapet?

Begrunnelse

Jeg viser til at fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomgått saken om medlemsjukset til Den katolske kirke og har pålagt Oslo katolske bispedømme å rette opp sitt medlemsregister ved at personer som åpenbart ikke har meldt seg inn i trossamfunnet, slettes fra registeret. Det er etter min mening selvsagt at de tros- og livssynssamfunn som ikke har korrekte medlemsregister må rette opp disse. Det som også er svært viktig er at de tros- og livssynssamfunn som blir tatt for å ha jukset med medlemsregisteret, også blir møtt med økonomiske sanksjoner fordi feilaktige medlemsregistreringer gir urettmessig høye utbetalinger fra fellesskapet. Jeg viser også til at staten tidligere har tatt i bruk langt sterkere virkemiddel ved avdekking av feilaktige medlemsregister i organisasjoner som får utbetalt støtte fra det offentlige.
Jeg viser til departementets hjemmesider hvor det under "Tro og livssyn" står følgende:

"Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (Dnk) skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Samfunnene utenfor Dnk får et årlig tilskudd per medlem fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer, som om lag tilsvarer statens og kommunens budsjetterte utgifter til Dnk per medlem.
Satsene for statlig og kommunalt tilskudd fastsettes på grunnlag av de årlig budsjetterte utgiftene til Den norske kirke etter fradrag for inntekter og visse utgifter, herunder merutgifter som følge av fredede eller vernede kirkebygg og utgifter til gravplasser, krematorier og gravkapeller. Nettoutgiftsbeløpet deles på antall medlemmer i Den norske kirke. Det framkomne utgiftsbeløpet per medlem av Den norske kirke utgjør satsen for beregning av tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn.
Tilskuddsordningen er hjemlet i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn, som Kulturdepartementet har ansvaret for. Ordningen forvaltes av Fylkesmannen, og eventuelle spørsmål kan rettes til Fylkesmannen i fylket der tros- eller livssynssamfunnet holder til eller har sitt hovedsete."

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke har hjemmel i lov, jf. lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna (trossamfunnsloven) og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn. Tilskuddet beregnes etter hvor mange personer som tilhører tros- eller livssynssamfunnet.
Samtlige samfunn som krever tilskudd, må hvert år sende inn en liste med fødselsnummer for medlemmene det kreves tilskudd for. Brønnøysundregistrene kontrollerer listen opp mot Det sentrale folkeregister, Den norske kirkes medlemsregister og de andre tros- og livssynssamfunnenes medlemslister. Formålet med kontrollen er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av tilskudd. De fleste innbyggerne i Norge, ca. 85 % av befolkningen, er medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Kontrollen sikrer at det ikke utbetales tilskudd for personer oppført som medlem i flere tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke. Tros- og livssynssamfunnene får heller ikke tilskudd for personer som ikke er norske statsborgere eller bosatt i riket.
I henhold til trossamfunnsloven § 3 skal personer over 15 år selv melde seg inn og ut av trossamfunn. For barn under 15 år skal avgjørelser om inn- og utmelding ifølge lovens § 6 tas av foreldrene eller eventuelt vergen.
Registrerte trossamfunn må ha minst en forstander som er godkjent av Fylkesmannen, som skal kontrollere at lovens vilkår for inn- og utmelding er oppfylt. Dette innebærer blant annet at forstanderen må spørre den som vil melde seg inn, om vedkommende er medlem i et annet trossamfunn.
Innmeldingsreglene i trossamfunnsloven innebærer at også for innvandrere som tilhører internasjonale kirkesamfunn, må lovens innmeldingsregler følges. Vedkommende må selv melde seg inn. Innvandrede barn under 15 år skal innmeldes av foreldrene eller eventuelt vergen. Det forhold at trossamfunnet selv anerkjenner personen som medlem etter dets egne regler, er kun ett av flere vilkår som må være oppfylt.
Kulturdepartementet har utarbeidet en veileder for forstandere i trossamfunn, som blant annet tar for seg inn- og utmelding. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som har ansvar for nær 75 % av den samlede utbetalingen av statstilskudd til tros- og livssynssamfunnene, ber i årlige skriv til tros- og livssynssamfunnene i de to fylkene om at det redegjøres for inn- og utmeldingsrutiner i samfunnets årsmelding. Manglende eller mangelfulle rutiner blir fulgt opp med brev og eventuelt innkalling av forstander for videre oppfølging. Fylkesmannen innkaller også jevnlig nye forstandere til samtale om blant annet føring av medlemsregisteret. Etter min vurdering er dette gode og hensiktsmessige tiltak.
Trossamfunnsloven har egne sanksjonsbestemmelser som kan brukes ved lovbrudd og forsømmelser av lovbestemte gjøremål i trossamfunn. Trossamfunn som opptrer i strid med loven, kan miste retten til å kreve tilskudd og andre lovbestemte rettigheter og plikter hvis det etter advarsel fra Fylkesmannen ikke blir slutt på lovstridighetene eller det dreier seg om særlig grove forhold. Dersom saken dreier seg om at trossamfunnet urettmessig har krevd og fått tilskudd for personer som ikke har meldt seg inn, kan det i tillegg være aktuelt å vurdere om det er grunn til å kreve tilbakebetalt tilskudd. Det er opp til Fylkesmannen i førsteinstans å vurdere om det er grunnlag for å fatte vedtak i henhold til sanksjonsbestemmelsene. Kulturdepartementet er klageinstans. Jeg understreker at jeg med det foranstående uttaler meg på et generelt grunnlag og ikke om saken som gjelder Den katolske kirke.
Jeg vil vurdere om det bør iverksettes andre tiltak for å sikre lovmessig medlemsregistrering i trossamfunnene, herunder om det er behov for å gi samfunnene ytterligere veiledning om regelverket.