Skriftlig spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:292 (2014-2015)
Innlevert: 01.12.2014
Sendt: 02.12.2014
Besvart: 05.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Helge Orten (H)

Spørsmål

Helge Orten (H): Ble alle veiprosjekter i forrige NTP gjennomført i tråd med planene, og hvis ikke - hvilke prosjekter ble forsinket, eventuelt raskere gjennomført, og hva var begrunnelsen for forsinkelsen/forseringen?

Begrunnelse

Nasjonal transportplan 2010-2019 ble for første fireårsperiode oppfylt økonomisk, ifølge bl.a. statsbudsjettet for 2013. Vel så viktig er det at alle prosjekter blir gjennomført i tråd med planene. Med planer vises det her til Statens vegvesens handlingsprogram og Nasjonal transportplans inndeling i første og andre periode.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I oversikten nedenfor er prosjektene delt inn i tre kategorier:

1.Prosjekter som ikke var startet opp ved utgangen av 2013, som skulle vært det i henhold til NTP 2010-2019
2.Prosjekter som har fått lavere bevilgning enn forutsatt i perioden 2010-2013, og som derfor er vesentlig forsinket sammenliknet med forutsetninger i NTP 2010-2019.
3.Prosjekter som skulle vært åpnet før 2014 i henhold til NTP 2010-2019, men som får trafikkåpning først etter 2014.

1. Følgende prosjekter var forutsatt startet opp i perioden 2010-2013, men ble av ulike grunner ikke startet opp:

•E18 Knapstad – Retvet (rute 2a): Reviderte reguleringsplaner ble vedtatt våren 2013 og Stortinget fattet vedtak om bompengeopplegg for strekningen i juni 2013 (sammen med strekningen E18 Riksgrensen – Ørje). I bompengeproposisjonen er det lagt til grunn anleggsstart i løpet av 2013, men denne ble utsatt til februar 2014.
•E16 (rv 35) Jevnaker – Olimb (rute 2b): Manglende planavklaring.
•E39 Svegatjørn – Rådal (rute 4a): Nødvendige avklaringer for å fremme bompengeproposisjonen har ikke vært til stede tidligere, jf. Prop. 134 S (2013-2014). Det er ulike årsaker til dette (omreguleringer, kostnadsøkning og behov for å avklare økte statlige bevilgninger, tidkrevende tilrettelegging for deponering av masseoverskudd mm). Det legges nå opp til anleggsstart sommeren/høsten 2015.
•E134 Damåsen – Saggrenda (rute 5a): Reguleringsplanen ble vedtatt i april-mai 2012. Deretter har det vært arbeidet med finansieringsopplegg for prosjektet, bl.a. pga. kostnadsøkninger. Prosjektet er ikke lagt fram for Stortinget ennå, men får anleggsstart med bompenger og statsmidler i 2015 dersom Stortinget godkjenner opplegget, jf. Prop. 1 S (2014-2015).
•E134 Gvammen – Århus (rute 5a): Forsinket pga. manglende planavklaring (behov for revisjon av reguleringsplanen). Kontrakt for tunneldrivingen er inngått, og arbeidene starter i desember 2014.
•E16 Sandvika – Wøyen (rute 5c): Reguleringsplanen ble vedtatt i juni 2011. Pga. kostnadsøkninger måtte statlige bevilgninger avklares gjennom arbeidet med NTP 2014-2023. Prosjektet får anleggsstart i 2015, jf. Prop. 1 S (2014-2015).
•Rv 5 Loftesnesbrua (rute 5c): Fikk midler til anleggsstart i 2013, men ble utsatt pga. manglende detaljavklaringer. Anleggsarbeidene vil etter planen starte våren/sommeren 2015.
•E6 Tilkomst til Alnabruterminalen (rute 6a): Manglende planavklaring.
•E6 Vindåsliene – Korporalsbrua (rute 6a): Revidert reguleringsplan ble vedtatt i 2012, og prosjektet fikk midler til prosjektering og andre forberedende arbeider i statsbudsjettet for 2012, med sikte på anleggsstart i 2013. I mellomtiden ble det utarbeidet/vedtatt (lokalt) et opplegg for delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen Ulsberg – Melhus, der denne strekningen inngår. Dette førte til at det ikke ble vurdert som aktuelt med anleggsstart som statlig fullfinansiert prosjekt likevel. Prosjektet er ikke lagt fram for Stortinget ennå, men blir lagt fram og får anleggsstart med bompenger og statsmidler i 2015 dersom Stortinget godkjenner opplegget, jf. Prop. 1 S (2014-2015). Det gjøres nå utredninger som følge av at en er enig lokalt om at prosjektet forbedres ved at strekningen mellom Korporalsbrua og Soknedal sentrum leggs i tunnel. Utredningen gjennomføres uten konsekvenser for byggestart i 2015, jf. Innst. 13 S (2014-2015).
•Rv 15 Strynefjellstunnelene – utbedring av eksisterende tunneler og rassikring i Grasdalen (rute 6c): Manglende planavklaring (lokalt ønske om å vurdere nye tunneler førte til krav om KVU/KS1).
•E8 Sørbotn – Laukslett (rute 8a): Manglende planavklaring (lokalt ønske om ny trasé), men også kommunalt nei til forutsatt bompengefinansiering.
2. For følgende prosjekter er bevilgningene i perioden 2010-2013 vesentlig lavere enn forutsatt i NTP 2010-2019, slik at det må sies at gjennomføringen er vesentlig forsinket:
•E39 Vadheim – Sande – Førde (rute 4a): I NTP 2010-2019 ble det lagt til grunn 300 mill. kr til strekningen i perioden 2010-2013 mens det ble bevilget om lag 30 mill. kr til Drægebø – Grytås og Birkeland – Sande N. Prosjektet er ikke omtalt i NTP: Reguleringsplanene ble vedtatt i juni 2011, dvs. mulig med anleggsstart i 2013, noe det også ble.
•E39 Førde – Skei – Hornindal (rute 4a): I NTP 2010-2019 ble det lagt til grunn 150 mill. kr til strekningen i perioden 2010-2013 mens det ble bevilget om lag 80 mill. kr til Anda ferjekai. Ut fra bevilgningen burde også prosjektet Bjørset – Skei blitt startet opp selv om prosjektet ikke er omtalt i NTP: Reguleringsplanene ble vedtatt i november 2013, dvs. ikke mulig med anleggsstart før 2014.
•E6 Brenna – Brattås – Lien (rute 7): Her ble delstrekningen Brenna – Kappskarmo gjennomført, mens videre utbygging inngår i andre etappe av bompengeprosjektet E6 Helgeland (sammen med E6 Helgeland sør): Reguleringsplanen ble vedtatt i juni 2013, dvs. ikke mulig med anleggsstart før 2014. I tillegg endret finansieringsforutsetninger, jf. vedtatt delvis bompengefinansiert som andre/tredje etappe etter E6 Helgeland nord.
•E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo (rute 5c): Her er arbeidene startet opp på delstrekningen Fønhus – Bagn, men forutsatt bevilgning i NTP 2010-2019 tilsier at arbeidene på delstrekningen Bagn – Bjørgo også skulle vært startet opp. Dette er imidlertid ikke omtalt i NTP: Reguleringsplanen ble vedtatt i juni 2013, dvs. ikke mulig med anleggsstart før 2014. Prosjektet er ikke lagt fram for Stortinget ennå, men får anleggsstart med bompenger og statsmidler i 2015 dersom Stortinget godkjenner opplegget, jf. Prop. 1 S (2014-2015).
•E6 Ringebu – Otta (rute 6a): På grunn av plansituasjonen og stor kostnadsøkning sammenliknet med det som var lagt til grunn i NTP 2010-2019, ble det lagt opp til etappevis utbygging, jf. Prop. 51 S (2012-2013). Arbeidene på delstrekningen Frya – Sjoa startet opp med bompenger i 2013.
•E8 Riksgrensen – Skibotn (rute 8b): Manglende planavklaring. Arbeidene på en delstrekning startet opp i 2013.
•E105 Storskog – Hesseng (rute 8b): Første delstrekning er ferdig bygd. Reguleringsplanen for siste delstrekning (av to gjenstående delstrekninger) ble vedtatt i juni 2013, dvs. ikke aktuelt med anleggsstart på denne før 2014. Ønskelig å starte arbeidene på de to siste delstrekningene samtidig pga. massebalanse/rasjonell anleggsdrift mm. I tillegg forsinkelse pga. manglende avklaring av finansiering som følge av vesentlig kostnadsøkning.
3. I NTP 2010-2019 er det forutsatt trafikkåpning før 2014 for følgende prosjekter, mens trafikkåpning først blir i 2014 eller seinere:
•E18 Melleby – Momarken (rute 2a): Prosjektet ble startet med bompenger i 2011 – trafikkåpning i 2014.
•E39 Vågsbotn – Hylkje (rute 4a): Anleggsstart i 2012 – trafikkåpning i 2014.
•E39 Hjartåberga (rute 4a): Anleggsstart i 2010/11 – trafikkåpning i 2014.
•E134 Stordalstunnelen (rute 5a): Prosjektet ble startet med bompenger i 2013 – trafikkåpning i 2015.
•E6 Oppdal sentrum (rute 6a): Anleggsstart i 2013 – trafikkåpning i 2015.
•Rv 3 Åsta bru med tilstøtende veg (rute 6b): Anleggsstart i 2012 – trafikkåpning i 2014.
•E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen (rute 6d): Startet med bompenger i 2012 – trafikkåpning i hhv. 2015 og 2014.
Videre stiller representanten spørsmål om forserte prosjekter. Skredsikringsprosjektet på rv 13 Tysdalsvatnet (rute 5a) var ikke prioritert i NTP 2010-2019. Tiltaket kom i gang tidligere enn forutsatt som følge av lokal forskuttering, og prosjektet fikk statlige midler i perioden 2010-2013.