Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:307 (2014-2015)
Innlevert: 04.12.2014
Sendt: 04.12.2014
Besvart: 09.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Fra og med 25.11.14 og fire uker fremover vil politiets innsatspersonell være bevæpnet.
Hvordan vil statsråden sikre at all bevæpnet personell har tilstrekkelig vedlikeholdstrening til å kunne håndtere våpen på en forsvarlig måte, og at alle politidistrikt har nok godkjent innsatspersonell?

Begrunnelse

Ifølge NOU 2012:14, rapporten fra 22.juli-kommisjonen, er det store forskjeller i antallet timer vedlikeholdstrening for de ulike kategoriene av innsatspersonell. IP1 har 900 timer årlig, IP3 har 103 timer, mens den aller største gruppen, IP4 har 40 timer. Antall treningstimer har økt noe. Ulike innsatsstyrkene håndterer forskjellige oppgaver, og derfor har ulikt antall treningstimer. Få er trent til å kunne bære våpen i alle oppdrag.
Det kom også frem av rapporten at av de 11 130 med politiutdanning er det kun 5554 som har opprettholdt trening slik at de er godkjent som innsatspersonell.
Undersøkelser kommisjonen har gjort viser videre at det kan være vanskelig for politidistriktene å sikre tilstrekkelig godkjent innsatspersonell.
I perioden med midlertidig bevæpning, og dessverre med en mulig forlengelse av tillatelsen, er det viktig å se nærmere på vedlikeholdstreningen innsatsstyrkene går gjennom og sikre at alle har tilstrekkelig med trening.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: For å ivareta politiets egen sikkerhet og evne til rask innsats, har Justis- og beredskapsdepartementet samtykket til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell. Dermed imøtekommes Politidirektoratets faglige vurdering av behovet for å iverksette tiltak som følge av den nye trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter 31. oktober.
Politiets innsatspersonell som fra 24. november har tillatelse til å bære våpen når de er i uniformert tjeneste er inndelt i fire kategorier. IP1 er personell i beredskapstroppen og disse gjennomfører 900 timer årlig trening. IP2 er tjenestepersoner med livvaktoppgaver og trener 200 timer årlig. IP3 er politidistriktenes utrykningsenheter med tilleggskompetanse for å håndtere skarpe oppdrag og gjennomfører 103 timer årlig trening. IP4 er den største kategorien av innsatspersonell og gjennomfører 48 timer trening årlig.
Det foregår en stor oppbemanning når det gjelder IP3-mannskap over hele landet. Innen utgangen av 2015 skal 1200 tjenestepersoner være IP3-godkjent, noe som er en vesentlig styrking av både beredskapen og kompetansen i politidistriktene. Jeg har tillitt til at den årlige vedlikeholdstrening som gjennomføres i politiet sikrer at innsatspersonellet kan håndtere våpen på en god måte. Det forutsettes at politiet fortløpende gjennomfører nødvendige tiltak for å redusere risikofaktorer som økt bevæpning kan innebære. Politiet vil også fortløpende vurdere tiltak som kan redusere behovet for bevæpning.