Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:312 (2014-2015)
Innlevert: 04.12.2014
Sendt: 05.12.2014
Besvart: 12.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vil helse- og omsorgsministeren medvirke til at Maggies vil få tilgang til tomteareal, slik at de kan etablere seg, i første omgang, i tilknytning til Oslo universitetssykehus?

Begrunnelse

Vi har et felles mål om at kreftpasienter skal oppleve god støtte og veiledning gjennom sykdomsforløpet. Undertegnede har merket seg at Maggies-sentrene gir kreftsyke et lavterskeltilbud som er åpent for alle flere steder over hele verden, der kreftsyke og deres pårørende får veiledning, støtte og omsorg til å mestre hverdagen med sykdommen.
Maggie’s ble etablert av kreftsyke Maggie Keswick Jenks med ønske om å utvikle et sted der hun og andre i samme situasjon kunne møte profesjonell støtte og veiledning, samtidig som det ikke var en del av behandlingsapparatet. Tilbudet er bredt og inkluderer blant annet samtaler, psykososial støtte, forberedelser til behandling og rådgivning knyttet til økonomi, kosthold, samliv med mer. Personalet består vanligvis av psykologer, sosionomer, kreftsykepleiere, terapeuter og lignende. Maggie’s har et nært samarbeid med sykehus, men uten å være en del av den kliniske behandlingen – noe som gjør at Maggie’s vil kunne ha en rolle som et faglig supplerende pasienttilbud utenfor, men i samarbeid med offentlige tilbud. Maggie’s Cancer Caring Centres Norge ønsker nå å opprette et slikt tilbud også i Norge.
Undertegnede ønsker seg et slikt senter til Norge, og ber om at det ses på muligheten for å avsette et tomteareal til dette gode formålet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Oslo universitetssykehus opplyser at det har vært god dialog med Maggis med tanke på en eventuell etablering i tilknytning til Oslo universitetssykehus og at de i utgangspunktet er positiv til et samarbeid.
Oslo universitetssykehus har planlagt et møte med Kreftforeningen og Aktiv mot kreft i januar for å diskutere hvordan Maggies kan sees i sammenheng med allerede eksisterende tilbud. I tillegg holder Oslo universitetssykehus på med en juridisk gjennomgang av hvilke avtalemessige forpliktelser det ligger i en eventuell samarbeidsavtale med Maggies slik denne er utformet av Maggies. Dette arbeidet må gjennomføres før Oslo universitetssykehus kan gi ytterligere informasjon i saken. Det vil ikke være aktuelt å drøfte spørsmål om tomteareal før de andre juridiske problemstillingene er avklart.
Jeg har hatt møte med Maggies og fått presentert prosjektet og ideene. Mitt inntrykk er at de har god kontakt med ledelsen ved OUS og at de opplever å være i en konstruktiv prosess om dette.