Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:315 (2014-2015)
Innlevert: 05.12.2014
Sendt: 05.12.2014
Besvart: 12.12.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hva er status når det gjelder de avklaringer som er nødvendige for å beholde den enerettsmodellen som Norsk Tipping representerer?

Begrunnelse

Både i høringsdokumentet som er utsendt når det gjelder lisensiering av nye lotterier og i forbindelse med endringer i lotteriloven for å tillate poker, uttrykkes det usikkerhet når det gjelder ESAs holdning til endringene.
Statsråden har i mange sammenhenger sagt at hun ikke vil foreta seg noe som utfordrer den norske enerettsmodellen. Men i mange land som har hatt saker med ESA om tilsvarende ordninger har man enten måtte stramme inn i ordninger eller valgt bort systemet med en enerettsmodell. Det er derfor grunn til å være bekymret når statsråden nå åpner for lisensiering og for å gjøre endringer i lotteriloven, uten at det foreligger avklaringer med ESA.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Regjeringserklæringen sier at regjeringen ønsker å støtte opprettelsen av flere private lotterier. Det er imidlertid en forutsetning at tillatelse til flere private lotterier ikke skal utfordre enerettsmodellen.
En grunnleggende forutsetning for å opprettholde enerettsmodellen er at det er en sammenheng og systematikk i pengespill- og lotteriregelverket samlet sett. Dette innebærer at pengespill og lotterier kun i begrenset omfang kan tilbys av andre aktører enn Norsk Tipping. Det har derfor vært nødvendig å finne ut av hvilket mulighetsrom EØS-avtalen har når det gjelder å tillate private lotterier ved siden av en enerettsmodell for pengespill og lotterier.
For å sikre at et forslag til endringer i lotteriregelverket ikke utfordrer enerettsmodellen, har Kulturdepartementet hatt omfattende dialog med ESA. ESA gir imidlertid ingen forhåndsgodkjenning av slike ordninger. Basert på en totalvurdering, inkludert signalene vi har fått fra ESA, sendte Kulturdepartementet 15. oktober 2014 på høring et forslag til endringer i lotteriregelverket for å tillate flere private lotterier. Forslaget begrenser både antall lotterier og maksimal omsetning for hvert lotteri, for å sikre at det private lotterimarkedet ikke blir så stort at det kan undergrave enerettsmodellen. Jeg gjør oppmerksom på at spørsmålsstiller ikke har dekning i sin påstand om at det i høringsbrevet om endringer i lotteriregelverket uttrykkes usikkerhet når det gjelder ESAs holdning til endringene.
Som representanten kjenner til, er dagens regelverk for private lotterier meget uklart. Aktørene bak et privat lotteri, som den rødgrønne regjeringen avslo å gi lotteritillatelse til etter gjeldende § 7 i lotteriforskriften, innklaget det norske regelverket til ESA. Jeg finner grunn til å påpeke at på grunn av et meget uklart regelverk og forskjellsbehandling av ulike lotteriaktører åpnet ESA en sak mot Norge. Det ble fra ESAs side påpekt at regelverket ikke var i tråd med EØS-avtalen.
ESA pekte på flere forhold ved regelverket bl.a. unødvendige begrensninger i hvilke typer lotterier som kan avholdes, unødvendig komplisert søknadsprosedyre og at vilkårene for å få lotteritillatelse ikke er klare nok. ESA trakk også fram at det oppstår en interessekonflikt når søknader om private lotterier skal avgjøres av Kulturdepartementet samtidig som departementet er involvert i styringen av Norsk Tipping og kritiserte at det ikke er like vilkår for Norsk Tipping og private aktører. ESA trakk også fram at private lotteriaktører burde kunne legge til grunn godkjenning som er utstedt i opprinnelseslandet.
Min vurdering er at forslaget som er sendt på høring har en forsiktig tilnærming som ikke vil utfordre enerettsmodellen om det blir vedtatt, samtidig som forslaget tar høyde for de av ESAs innvendinger som ESA har fastholdt i dialogen vi har hatt med dem.
Når det gjelder poker, har regjeringen gitt tillatelse til at det kan avholdes et norgesmesterskap med klare begrensninger. Regjeringen har også foreslått å endre lotteriloven slik at poker som spilles i private hjem mellom personer i nær omgangskrets, uten å ha et organisert eller profesjonelt preg, skal tillates. Min vurdering er at å tillate poker i slikt svært begrenset omfang ikke vil utfordre enerettsmodellen.