Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:317 (2014-2015)
Innlevert: 05.12.2014
Sendt: 05.12.2014
Besvart: 12.12.2014 av finansminister Siv Jensen

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Ifølgje nye tal publisert av SSB 3. desember 2014 utgjorde Bruttonasjonalinntekt (BNI) for 2013 til saman 50 milliardar kroner, 1,6 prosent meir enn før revisjonen.
Kva for nye anslag har regjeringa for BNI i 2014 og 2015 som følgje av dette?

Begrunnelse

I Meld. St. 1 (2014-2015), side 40 står det følgjande:

"Endelige nasjonalregnskapstall foreligger normalt i underkant av to år etter årets utgang. Også disse tallene kan bli endret ved såkalte hovedrevisjoner som foretas om lag hvert femte år. Det er ved disse anledningene at definisjoner kan endres. Neste hovedrevisjon vil finne sted i november 2014. Da vil blant annet en ny internasjonal standard for nasjonalregnskap innarbeides. De viktigste endringene er at forsknings- og utviklingstjenester (FoU) og større militære anskaffelser skal føres som investeringer og ikke som løpende driftskostnader. Dette vil påvirke tallene for både Norge og andre land Ifølge SSB vil nivået på Norges BNP bli oppjustert med om lag 40 mrd. kroner, eller 1,5 pst. i 2011. Oppjusteringen for tidligere år vil ifølge SSB variere mellom 1,5 og 2 pst. En tilsvarende oppjustering av tallene for 2013 vil øke BNP med i størrelsesorden 45-60 mrd. kroner. Norges bruttonasjonalinntekt (BNI) vil trolig endres i samme størrelsesorden målt i kroner, men noe mindre målt i prosent. I hovedrevisjonen vil SSB også innarbeide annen ny informasjon om den økonomiske situasjonen. Revisjonen av BNP- og BNI-nivåene kan derfor bli større eller mindre enn anslaget ovenfor. I tallmaterialet i denne meldingen er det ikke forsøkt å ta hensyn til effektene av den kommende hovedrevisjonen."

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Etter at Nasjonalbudsjettet 2015 (Meld. St. 1 (2014-2015)) ble lagt fram har Statistisk sentralbyrå (SSB) publisert resultater av en hovedrevisjon av nasjonalregnskapet. I hovedrevisjonen ble blant annet en ny internasjonal standard for nasjonalregnskap innarbeidet.
Regjeringen varslet i Nasjonalbudsjettet 2015 at de nye retningslinjene ifølge SSBs anslag isolert sett ville bidra til å øke nivået på bruttonasjonalprodukt (BNP) med mellom 1,5 og 2 pst. De tallene SSB nå har publisert, viser at BNP ble oppjustert med mellom 1,5 og 2,1 pst. for årene 1995-2013. SSBs nye anslag for BNI i 2013 ligger 50 mrd. kroner høyere enn de tallene Statistisk sentralbyrå publiserte i mars i år, og 40 mrd. kroner høyere enn det tallet for BNI i 2013 som er omtalt i Nasjonalbudsjettet 2015. Anslaget i Nasjonalbudsjettet 2015 tok hensyn til tall for BNP i 2013 som SSB publiserte i august.
Regjeringen vil legge fram oppdaterte anslag for norsk økonomi i Revidert nasjonalbudsjett 2015, herunder for BNP og BNI. De oppdaterte anslagene vil ta hensyn til den nye informasjonen fra Statistisk sentralbyrå, foreløpige nasjonalregnskapstall for inneværende år som publiseres i februar og mars 2015 og konsekvensene av andre forhold, herunder ny informasjon om prisene på olje og gass.