Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:325 (2014-2015)
Innlevert: 08.12.2014
Sendt: 08.12.2014
Besvart: 15.12.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Medfører det riktighet at det fra Arbeidsdepartementet i vår ble gjort endringer i rundskriv som velter nye sykelønnsutgifter over på arbeidsgiver og at dette ble gjort uten at det har vært informert til Stortinget, partene i arbeidslivet eller offentligheten, og er det riktig at disse endringer nå er trukket tilbake?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Jeg viser til mine svar på tilsvarende spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 285 og nr. 287 fra stortingsrepresentantene Bergstø og Trettebergstuen.
Arbeidsgiver utbetaler sykepenger i de første 16 kalenderdagene (arbeidsgiverperioden) av en sykmeldingsperiode, mens trygden utbetaler sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden. Folketrygdloven § 8-19 gir nærmere bestemmelser om arbeidsgiverperioden. Bestemmelsens fjerde ledd angir når det er opptjent ny arbeidsgiverperiode og lyder som følger:

”Når arbeidsgiver har utbetalt sykepenger i en full arbeidsgiver periode, skal det ikke inntre noen ny arbeidsgiverperiode ved sykdom som inntreffer inne 16 dager etter at vedkommende arbeidstaker har gjenopptatt arbeidet.”

Saken gjelder spørsmålet om når arbeidet skal anses gjenopptatt for en arbeidstaker som kombinerer arbeid med gradert tjenestepensjon. Etter tidligere praksis skal det i tilfeller hvor arbeidsavtalen er uendret foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering av om arbeidsavtalen i praksis må anses å være endret, slik at det løper en ny arbeidsgiverperiode. For å få en klar bestemmelse for når arbeidet skal anses gjenopptatt, ble praktiseringen av § 8-19 fjerde ledd fra juni 2014 endret, slik at det er satt en grense på 26 uker for hvor lange man kan motta en gradert tjenestepensjon uten at ny arbeidsgiverperiode inntreffer. Når ny arbeidsgiverperiode ikke anses opptjent og det ikke foreligger rett til sykepenger fra arbeidsgiver, har trygden gitt sykepenger de første 16 sykefraværsdagene.
Som det fremgår av mine tidligere svar på tilsvarende spørsmål, skal departementet nå gi Arbeids- og velferdsetaten beskjed om å gå tilbake på tidligere praksis. Samtidig vil jeg drøfte nærmere med partene hvordan begrepet ”gjenopptatt arbeidet” i § 8-19 fjerde ledd skal forstås for personer som kombinerer arbeid med gradert tjenestepensjon.