Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:327 (2014-2015)
Innlevert: 08.12.2014
Sendt: 08.12.2014
Besvart: 12.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): I Medcape.com medisinsk database (verdens største medisinske database og anerkjent av WHO) ligger alle opplysninger relatert til diagnostisering, behandling, medisinering osv. Derimot foreligger det nær sagt intet av disse opplysningene i det "Norske Kunnskapssenteret". Medisinsk behandling, metoder og prosedyrer er ikke tilgjengelig og gir pasientene i Norge ikke tilgang til informasjon. Med andre ord så blir brukerperspektivet borte.
Hva er årsaken til at viktig informasjon for alle blir tilbakeholdt?

Begrunnelse

I Meld. St. 9 (2012-2013) "En innbygger, en journal", heter det: Et overordnet mål for IKT-utviklingen i helse og omsorgssektoren i Norge er at data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Viser for øvrig til FOU 2014" Åpent og rettferdig-prioriteringer i helsetjenesten hvor utvalget slår fast at: Generell kunnskap vil etter utvalgets mening, fremme kvalitet i tjenesten, samarbeid mellom ulike yrkesgrupper samt gi en mer fruktbar offentlig debatt om hvordan prioritering best kan gjøres.
Videre sier utvalget: For den individuelle pasient eller bruker vil det først og fremst være behov for opplæring i mestring av egen sykdom og hvilke rettigheter man har. Opplæring knyttet til rettigheter, og kanskje særlig retten til aktivt å medvirke.
Så lenge informasjonen ikke er tilgjengelig i det " Norske Kunnskapssenter" blir det umulig for pasienter og brukerorganisasjoner å følge dette arbeidet opp. Ikke minst gjelder det for mennesker med kroniske sykdommer som må leve med denne resten av livet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen er opptatt av god tilgang til data og forskningsbasert kunnskap og stor grad av åpenhet om dette som grunnlag for å oppnå et mer likeverdig og godt helsetilbud til alle. Tilgang til oppdaterte data er viktig både for fagfolkets egen utvikling og dialog, god ledelse og åpenhet overfor pasienter. Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har viktige oppgaver når det gjelder å forvalte og formidle slik kunnskap og data.
Medscape.com er en av mange nettressurser som gir informasjon om diagnose, sykdom og behandling. I Norge gir Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten tilgang til liknende ressurser via nettstedet Helsebiblioteket.no. Blant disse er to av verdens mest brukte og anerkjente generelle oppslagsverk; UpToDate og BMJ Best Practice. Disse inneholder informasjon om diagnose, prognose, behandling og annet innhold relatert til både vanlige og mindre vanlige tilstander. Innholdet er basert på forskning og utarbeides etter faste redaksjonelle metoder. Begge disse ressursene er åpne for alle som går ut på internett fra en norskregistrert IP-adresse og kan dermed brukes av både helsepersonell, pasienter, pårørende og alle andre som ønsker helserelatert informasjon.
Via Helsebiblioteket.no har også alle innbyggere i Norge tilgang til anerkjente internasjonale medisinske tidsskrifter som formidler forskningsresultater fra hele verden, samt en rekke norske ressurser som for eksempel oppslagsverket Legevakthåndboken.
Det er et viktig prinsipp at helsefaglig informasjon skal være tilgjengelig for alle i Norge – også for pasientene. Derfor har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten jobbet for å gjøre veiledere, retningslinjer og faglige prosedyrer åpent tilgjengelig på internett i stedet for i lukkede intranett i sykehusene – utilgjengelig for alle andre enn dem som jobber i helseforetaket. Ved å samle dette på Helsebiblioteket.no har man bidratt til mer åpenhet og at det er enklere å finne gjeldende råd og anbefalinger.
I tillegg til å drifte nettstedet Helsebiblioteket.no har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i oppgave å oppsummere forskning om effekt av ulike tiltak. Resultatene publiseres i rapporter som er fritt tilgjengelige på kunnskapssenteret.no.
Norges befolkning har også tilgang til kunnskapsportalen Helsenorge.no. som gir informasjon om helse, livsstil og sykdom, rettigheter og ulike selvbetjeningsløsninger. Helsedirektoratet opplyser at bruken av både Helsbiblioteket.no og Helsenorge.no er høy, noe som tyder på at tjenestene både begynner å bli godt kjent blant brukerne, og at tilbudet treffer et behov.