Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:348 (2014-2015)
Innlevert: 11.12.2014
Sendt: 12.12.2014
Besvart: 18.12.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Vil kunnskapsministeren bekrefte at regjeringserklæringens omtale av bemanningsnorm pkt.12 kunnskap "Innføre en bemanningsnorm i barnehagene innen 2020" egentlig betyr at bemanningsnorm i barnehage skal utredes innen 2020, og har kunnskapsministeren gitt andre svar til representanten Tønder om utviklingen i arbeidet med bemanningsnorm enn det som er gitt i omtalte spr. 139; i så fall kan vi be om å få del i dette?

Begrunnelse

Stortinget behandlet den 28.05.2013 St.melding 24 (2012-20139 Innst. 380 S. Alle partier,- med unntak av Frp- støttet Regjeringen Stoltenberg i at man for å sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager, må ha god bemanning. Man ble enige om å innføre krav om bemanningsnorm på 1:3 (1 voksen pr.3 småbarnsplasser), og 1:6 (1 voksen pr. 6 storbarnsplasser) innen 2020.
I spr.139 ba AP om svar på hvordan regjeringen følger opp Stortingets krav. I svaret svarer Kunnskapsministeren at man har økt minimumstilskuddet til private barnehager fra 96 % til 98 % av de kommunale tilskudd. Og videre at økt offentlig finansiering av private legger til rette for å utjevne forskjeller til kommunale. Vi finner ikke noen svar på om det er krav om at pengene skal brukes til økt bemanning.
I budsjettdebatten i Stortinget 10.12.2014 ble det stilt følgende spørsmål som replikk til Mette Tønder, H, fra Kjersti Toppe, Sp:

"I en merknad i innstillinga vert det vist til at Arbeidarpartiet, Høgre, Sv og Senterpartiet i innst. 380 S for 2012-2013 anbefalte grunnbemanningen på ein vaksen per tre småbarnsplasser, og ein vaksen per seks storbarnsplasser innan 2020. I svar på spørsmål nr. 139 til finanskomiteen gjer ikke regjeringa greie for framdrift eller omtaler planar for korleis dette målet skal oppfyllast. Spørsmålet mitt er om Høgre har gått bort fra målet om å setje eit slikt krav til grunnbemanning. Og i tilfelle ikkje, korleis tenkjer ein at dette målet då skal verta oppnådd?"

Spørsmålet ble besvart på denne måten av representanten Tønder:

"Som småbarnsmor selv og med en liten jente i barnehagen er jeg også opptatt av dette. I regjeringserklæringen står det at vi skal utrede bemanningsnormer innen 2020, og det forholder jeg meg til. De svarene vi får fra statsråden er at de er i godt gang med dette."

Med grunnlag i Stortingets tydelige budskap knyttet til økt kvalitet i barnehagene, og overnevnte debatt, stiller jeg derfor følgende spørsmål.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål fra representanten Sonja Mandt om regjeringens mål om å innføre en bemanningsnorm i barnehagene innen 2020. Det framgår av Sundvolden-plattformen at regjeringen vil innføre en bemanningsnorm innen 2020. Dette betyr at målet er å innføre en bemanningsnorm innen 2020, ikke at bemanningsnormen skal utredes innen 2020. Representanten Tønder var upresis i ordvalget, noe som kan skje under et replikkordskifte. Statistikk utarbeidet av Utdanningsdirektoratet viser at kommunale barnehager i gjennomsnitt har tilstrekkelig bemanning til å oppfylle et krav på 1 voksen per 3 småbarnsplasser og 1 voksen per 6 småbarnsplasser. Private barnehager har i gjennomsnitt noe lavere bemanning. Statistikken viser også at det er stor variasjon i voksentetthet mellom barnehagene. Fra 1. august 2014 økte minimumstilskuddet til private barnehager fra 96 til 98 pst. av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig finansiering. Økningen legger til rette for å utjevne forskjeller i bemanningstetthet mellom kommunale og private barnehager. For å sikre økt voksentetthet i barnehagene vil det imidlertid være nødvendig å innføre en bemanningsnorm. Regjeringen ønsker å se spørsmålet om innføring av bemanningsnorm i sammenheng med arbeidet med ny finansieringsordning for private barnehager og videre opptrapping av tilskuddet til private barnehager. Vi tar sikte på å innføre en ny finansieringsmodell for private barnehager fra 2016.