Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:356 (2014-2015)
Innlevert: 12.12.2014
Sendt: 15.12.2014
Besvart: 18.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Fleire innsette med psykiske lidingar burde vore behandla på psykiatrisk institusjon, meiner Kriminalomsorga region vest. (BT 24/11-14). Dei ønskjer seg psykiatrisk klinikk ved Bergen fengsel, i tillegg til eit ambulerande helseteam som kan drive miljøterapi i fengslet i forkant av ein innleggelse, og etter utskriving frå sjukehuset.
Vil helse- og omsorgsministeren vurdere desse forslaga, og kva vil helse- og omsorgsmininsteren gjere for å styrke tilbodet til innsette med psykiske lidingar?

Begrunnelse

Viser til svar på spørsmål nr. 15:256 ( 2014-2015) der statsråd Anundsen skriv følgande:

"Jeg har en løpende dialog med helse- og omsorgsministeren om helsetilbudet de innsatte i fengsel mottar. Vi vurderer fortløpende hvordan dette skal følges opp."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som kjent ble det nylig lagt frem en rapport som har kartlagt forekomsten av psykiske lidelser blant innsatte i norske fengsler (Forekomst av psykiske lidelser hos domfelte i norske fengsler – Victoria Cramer – Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst). Ikke noen gang tidligere er det gjort en kartlegging som denne i Norge. Diagnosene som fremkommer i rapporten er ikke kliniske sykdomsdiagnoser, men et anslag på forekomsten av psykiske lidelser i utvalget som er undersøkt. Resultatene viser likevel at psykiske lidelser er utbredt blant innsatte i norske fengsler.
Rapporten sier imidlertid ikke noe om hvilket behandlingstilbud de innsatte har behov for. Av resultatene fra kartleggingen kan man heller ikke forutsette at alle de kartlagte skal ha hjelp/behandling. Noen av de innsatte som er kartlagt med psykiske lidelser vil ha behov for og rett til behandling. Andre ønsker ikke behandling og noen innsatte trenger/har ikke behov for behandling.
Det er helse- og omsorgstjenesten i kommunen der fengselet ligger og det regionale helseforetaket der fengselet geografisk er plassert som har ansvar for å sørge for forsvarlige helsetjenester for innsatte. Alle innsatte har de samme pasientrettigheter som resten av befolkningen. Alle kommuner med fengsel får øremerkede midler fra Helsedirektoratet for å ivareta sitt ansvar for å tilby innsatte helse- og omsorgstjenester. Dette medfører at alle fengsler har tilbud om helsetjenester med lege, sykepleier og/ eller spesialsykepleier med utdanning i psykisk helse og rus.
Det vil til enhver tid være helsetjenesten i fengslet som må vurdere om en innsatt har behov for hjelp for sine psykiske lidelser. Dersom helsetjenesten i fengslet vurderer at en innsatt har behov for behandling i psykisk helsevern, vil den innsatte på vanlig måte bli henvist for vurdering i spesialisthelsetjenesten.
Tilbudet til innsatte med psykiske lidelser og/eller rusproblemer er i dag mange. Som en del av det generelle helsetilbudet i alle fengsler, kan enhver innsatt henvende seg til fengsels-helsetjenesten for hjelp og behandling. Videre har de 6 største fengslene egne psykiatriske poliklinikker inne i fengslene. I tillegg er det rusmestringsenheter i 13 fengsler og det er etablert 2 Stifinner'n-tilbud - ved Oslo Fengsel og ved Bredtveit kvinnefengsel.
Ut over disse tilbudene kan innsatte søke om å sone hele eller deler av sin dom på institusjon etter § 12 i straffegjennomføringsloven. Mulighetene for å sone etter § 12 ble styrket i 2014 ved at Justis- og beredskapsdepartementet i tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet for 2014 (Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014)) styrket bevilgningen til dette tilbudet med 10 mill. kroner. Så er det også grunn til å nevne at Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) nå er evaluert med gode resultater og vil bli videreført i 2015.
Slik også statsråd Anundsen besvarte representanten Toppe sitt spørsmål 15:256 (2014-2015) har Regjeringen allerede styrket tilbudet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt til innsatte med særlige behov på grunn av sin psykiske helse, gjennom en bevilgning på 5 mill. kroner i RNB for 2014. Det er vedtatt å videreføre styrkingen med 10 mill. kroner i 2015. Bevilgningen dekker blant annet utgifter til økt bemanning.
Representanten Toppe tar også opp spørsmål om å etablere psykiatrisk klinikk ved Bergen fengsel, i tillegg til et ambulerende helseteam som kan drive miljøterapi i fengsel i forkant av en innleggelse, og etter utskrivning fra sykehus. Alle de fire regionale helseforetakene har i dag samarbeidsavtaler med respektive kriminalomsorgsregioner. Det vil derfor være opp til – i dette tilfellet helseregion vest og kriminalomsorgsregion vest - å vurdere grunnlaget for å etablere egen psykiatrisk poliklinikk i Bergen fengsel.
Et eventuelt helseteam slik representanten Toppe beskriver, vil også være opp til de nevnte instanser å vurdere, i samarbeid med Bergen kommune, som har ansvaret for kommunale helse- og omsorgstjenester for innsatte i Bergen fengsel.