Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:361 (2014-2015)
Innlevert: 15.12.2014
Sendt: 15.12.2014
Besvart: 19.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hva har statsråden gjort og hva vil statsråden gjøre for å få en bedre oversikt over voldtektsutsatte?

Begrunnelse

NRK viser 15.12.14 til at ingen har kontroll på antall voldtekter i Norge. I følge Dixi, ressurssenter for voldtektsutsatte, er det for lite forskning på overgrep og voldtekt i Norge. Henleggelsesprosenten i voldtektsanmeldelser er også høy, som kan føre til at færre velger å anmelde saken sin. På bakgrunn av dette viser NRK til at det er umulig å si eksakt hvor mange som er utsatt for voldtekt. Mange voldtektsofre lider i stille, i følge Dixi.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Forekomstundersøkelsen «Vold og voldtekt i Norge» ble publisert av Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) i januar 2014. Undersøkelsen viser at 9,4 prosent av alle norske kvinner har vært utsatt for voldtekt. Det tilsvarende tallet for menn er 1,1 prosent. 10 prosent av de voldtektsutsatte kvinnene og 17 prosent av mennene har politianmeldt saken. Svært få var til medisinsk behandling eller undersøkelse den første tiden etterpå.
I mange tilfeller har det vært en relasjon mellom overgriper og den voldteksutsatte. Fra NKVTS- undersøkelsen framkommer det at de aller fleste kjente overgriperen som venn, bekjent, nabo, kollega, kjæreste eller tidligere kjæreste. Samtidig viser tall fra Kripos at 60 prosent av voldtektsanmeldelsene er såkalte relasjonsvoldtekter eller festrelaterte voldtekter mens 12 prosent er overfallsvoldtekter.
Vi vet at relasjon mellom overgriper og utsatt har betydning for viljen til politianmeldelse. Man kan derfor anta at såkalte relasjonsvoldtekter og festrelaterte voldtekter har høyere mørketall enn mer typiske overfallsvoldtekter med ukjent overgriper. Disse forholdene har stor betydning for hvordan man appellerer eller oppfordrer til politianmeldelse. Situasjon og relasjon legger også premisser for hvordan et helhetlig og samlet godt offentlig tjenesteapparat tilbyr adekvat hjelp for den voldtektsutsatte.
Publikums tillit til politiet og rettsapparat er helt vesentlig for flere anmeldelser og lavere mørketall for voldtekt. Dette handler i korthet om at voldtektssakene skal etterforskes raskt, målrettet og grundig med tett påtalemessig oppfølging. Godt politiarbeid innenfor et lett tilgjengelig offentlig tjenesteapparat bidrar til økt anmeldelsestilbøyelighet for voldtekt.
Regjeringen har bevilget kr. 50 mill. til forskning på vold i nære relasjoner. I dette programmet inngår forskning på vold og voldtektsutsattes møte med hjelpe- og rettsapparat. Mer kunnskap om dette vil gi viktige bidrag inn i politiets publikumsrettede virksomhet og til en offeromsorg som møter ofrenes reelle behov.
I tillegg planlegger NKVTS nye omfangsundersøkelser om vold og voldtekt i Norge. Disse skal gjentas hvert femte år. Gjentatte undersøkelser indikerer utviklingen i antallet som utsettes for voldtekt, de gir mer kunnskap om brukernes erfaringer med politi og offentlig hjelpeapparat og flere holdepunkter for mørketallenes omfang og sammensetning. Mer forskning vil gi oss viktige tilbakemeldinger for vårt arbeid med å gjøre politi og offentlig hjelpeapparat enda bedre.
Det skal også etableres en egen nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. Portalen skal henvende seg til både utsatte og til hjelpeapparatet. Hovedmålsettingen med portalen er å gjøre informasjonen om rettigheter og hjelpetiltak lett tilgjengelig og formidlet på en god og tilpasset måte. Portalen lanseres i løpet av høsten 2015.