Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:362 (2014-2015)
Innlevert: 15.12.2014
Sendt: 15.12.2014
Besvart: 19.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hva har statsråden gjort og hva vil statsråden gjøre for at færre voldtektssaker henlegges?

Begrunnelse

15.12.14 viser NRK til at bare 10 % av voldtektsofre anmelder saken selv. Videre er det kjent at henleggelsesstatistikken på voldtekt er høy, og mange har en oppfatning av at det ikke nytter å anmelde en voldtekt i Norge. Dette hevdes blant annet av DIXI, ressurssenter for voldtektsutsatte.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Voldtekt er en alvorlig forbrytelse med store konsekvenser for den utsatte og for samfunnet for øvrig. Regjeringen vil derfor styrke innsatsen for å forebygge og bekjempe voldtekt.
Voldtekt hører inn under riksadvokatens sentralt prioriterte saker. I korthet innebærer dette at sakene skal etterforskes raskt, målrettet og grundig med tett påtalemessig oppfølging, og gis forrang ved ressursknapphet.
God kvalitet på politiets arbeid i initialfasen bidrar til at færre voldtektssaker henlegges. Etter en voldtektsanmeldelse er strakstiltak i form av å sikre tidskritiske spor og korrekte forklaringer helt avgjørende for kvaliteten på arbeidet i de etterfølgende ledd i straffesakskjeden. Derfor er det utarbeidet standardiserte rutiner i form av tiltakskort for operasjonssentralene som sammen med jourhavende påtalejurist har ansvaret for etterforskingen i den innledende fasen. Det er også laget tiltakskort beregnet på den politioperative styrken med oversikt over etterforskingsskritt som må vurderes og eventuelt umiddelbart gjennomføres. Etterforskerne kan dessuten skaffe seg supplerende kunnskap gjennom veilederen som er lagt inn i politiets fagportal KO:DE.
Ved siden av å styrke etterforskningen, er det også regjeringens mål å redusere saksbehandlingstiden ved slike lovbrudd. Riksadvokaten har bedt politidistriktenes ledelse sørge for at det tas i bruk adekvate og hensiktsmessige etterforskningsplaner for den enkelte voldtektssak. En slik etterforskningsplan skal blant annet gi oversikt over de etterforskingsskritt som peker seg ut, rekkefølgen, hvem som har ansvaret og med frister for gjennomføring. Det er politimestrenes ansvar at politidistriktene har rutiner og er organisert på en måte som sikrer at etterforskningen er optimal allerede fra første melding om voldtekt kommer til politiet. Videre har påtalemyndigheten blitt styrket med 50 nye juriststillinger, noe som vil øke kapasiteten og dermed sikre høyere kvalitet i påtaleledelsen.
Den sentrale enheten på Kripos («voldtektsgruppen») består av høyt kvalifiserte tjenestekvinner og menn med kompetanse innen taktisk/teknisk etterforskning og analyse i voldtektssaker. Hovedoppgavene er å bidra til at voldtektsforbrytelser med samme modus og likhetstrekk identifiseres, og at etterforskningen koordineres på en hensiktsmessig måte. Kripos skal også kartlegge de mest aktive voldtektsforbryterne for å forebygge nye voldtekter. Samtidig kan Kripos bistå i etterforskningen av voldtektssaker. Til slutt har enheten i oppgave å etablere et nasjonalt fagmiljø for informasjon- og kompetansedeling innen saksområdet voldtekt. Forutsetningen for å kunne ivareta disse oppgavene er at alle anmeldelser om voldtekt innrapporteres til enheten. Riksadvokaten har oppfordret politidistriktene til å innskjerpe etterforskernes ansvar for at innmeldelsesplikten etterleves.
Politiets arbeid med seksuelle overgrep er under evaluering. Evalueringen skal inneholde læringspunkter og foreslå eventuelle tiltak for å forbedre politiets arbeid mot seksuelle overgrep. Enheten på Kripos skal også evalueres med sikte på en videreutvikling av dette arbeidet. Begge rapportene vil være viktige for regjeringens videre råd for å styrke innsatsen i å forebygge og bekjempe voldtekt.
Det planlegges også en politireform hvor målet er å få mer robuste fagmiljøer som skal ha høyere spisskompetanse og derved bedre forutsetninger for å lykkes med etterforskning av alvorlig kriminalitet.