Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:373 (2014-2015)
Innlevert: 15.12.2014
Sendt: 16.12.2014
Besvart: 18.12.2014 av finansminister Siv Jensen

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Spørsmål

Lisbeth Berg-Hansen (A): Hvordan fordeler kuttet i formueskatten seg i kroner og prosenter, på de forskjellige fylkene i forhold til landet som helhet?

Begrunnelse

Statistikk viser at det er en stor andel av formuende som er lokalisert i det sentrale østlandsområdet. Særlig i Nord-Norge er andelen med høye formuer lav. Ut fra dette er det grunn til å anta at effekten av kutt i formueskatten blir lavere i Nord-Norge. Dette kan også være tilfelle i andre regioner.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt, som departementet benytter for å beregne proveny- og fordelingsvirkninger av endringer i inntekt- og formuesskatt for personer, er ikke egnet til å fordele skatteendringer etter fylke.
Statistikk over skattegrunnlag og utlignet skatt for kommuner og fylker er tilgjengelig i Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå. Den vedlagte tabellen er hentet fra Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer og viser antall formuesskatteytere, gjennomsnittlig formuesskatt, hvor mye det betales inn i formuesskatt til kommune og stat og andel av samlet utlignet formuesskatt for hvert fylke.
Denne statistikken kan gi en indikasjon på hvordan nettolettelsen i formuesskatten i 2015 vil fordele seg fylkesvis. Informasjon om skattegrunnlag og utlignet skatt er imidlertid ikke tilstrekkelig for å utføre slike anslag med en tilfredsstillende grad av treffsikkerhet. Hvordan grunnlagene fordeler seg på individnivå er avgjørende for den faktiske fordelingen av formuesskattelettelsene. Det betyr at selv kommuner med om lag like stort samlet skattegrunnlag (skattepliktig nettoformue) i utgangspunktet, vil kunne komme forskjellig ut med de vedtatte formuesskatteendringene. For eksempel kan en relativt stor andel av formuesskattyterne i én kommune ha en nettoformue som er nær bunnfradraget, mens nettoformuen kan være jevnere fordelt blant formuesskatteyterne i en annen kommune. Videre vil endringer i grunnlagene som følge av endrede ligningsverdier også komplisere beregningen.
Departementet utfører på denne bakgrunn ikke beregninger der provenyet fra skatteendringer blir fordelt basert på geografi.