Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:380 (2014-2015)
Innlevert: 16.12.2014
Sendt: 17.12.2014
Besvart: 13.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Har barnefamilier blitt henvist til internflukt i Afghanistan i strid med UDIs forslag til instruks av 1.7.2014, eventuelt hvor mange barnefamilier, og hvorfor har statsråden eventuelt valgt å sende barnefamilier til internflukt i Afghanistan i strid med UDIs forslag til ny instruks?

Begrunnelse

Det vises til UDIs dokument av 1.7.2014 «Praksisforeleggelse etter utlendingsloven – utlendingsloven § 28 femte ledd – henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan», hvor det på s. 9 foreslås følgende instruks:

«Som et utgangspunkt vil det bare være rimelig å henvise barnefamilier til internflukt i Afghanistan dersom familien har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelige ressurser å etablere seg i internfluktområdet og dekke familiens grunnleggende behov. Der det er opplysninger om at familien har tilstrekkelig tilknytning og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet, kan det være rimelig å henvise familien til internflukt. UDI skal imidlertid alltid foreta en konkret vurdering av barnas retursituasjon, der barnets beste skal være et «grunnleggende hensyn».

Justis- og beredskapsdepartementet skriver til UDI i brev av 1.9.2014 at departementet ønsker «utdypet om UDI anser at det etter våre internasjonale forpliktelser er rom for en strengere praktisering av bestemmelsen om internflukt i disse sakene».

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: La meg først få presisere hva UDIs anbefaling går ut på: UDIs vurdering er at retur av barn til internflukt i Afghanistan vil være humanitært utilrådelig med mindre familien har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelige ressurser til å etablere seg i internfluktområdet og dekke familiens grunnleggende behov. Dette omfatter altså ikke alle returer, men bare returer til internflukt dersom familien ikke har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelige ressurser. På bakgrunn av denne vurderingen anbefaler UDI følgende praksis:

«Som et utgangspunkt vil det bare være rimelig å henvise barnefamilier til internflukt i Afghanistan dersom familien har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelige ressurser til å etablere seg i internfluktområdet og dekke familiens grunnleggende behov.
Der det er opplysninger om at familien har tilstrekkelig tilknytning og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet, kan det være rimelig å henvise familien til internflukt. UDI skal imidlertid alltid foreta en konkret vurdering av barnas retursituasjon, der barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.»

Utlendingsnemnda (UNE), som er politisk uavhengig og selvstendig klagenemnd i disse sakene, har i forkant av alle tvangsreturer til Afghanistan blitt forelagt navnet på de som skal returneres. UNE opplyser om at ingen har blitt sendt tilbake i strid med UDIs anbefaling etter at den kom.