Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:381 (2014-2015)
Innlevert: 16.12.2014
Sendt: 17.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Vil samferdselsministeren bidra til at Avinor har samme mål for kollektivandelen for tilbringertjenesten til/fra Oslo Lufthavn som vedtatt reguleringsplan?

Begrunnelse

Kollektivandelen til Oslo Lufthavn er på 67 prosent. Kollektivaktørene ved Flytoget, NSB, Ruter, flybussene og turbussene mener at de nasjonale målene om å begrense klimagassutslippene fra vegsektoren tilsier at flere reiser til Oslo Lufthavn må skje kollektivt og ikke med privatbil. Venstre deler en målsetting om at tilbringertransporten må være mer klimavennlig enn i dag, og mener det må settes et ambisiøst mål for tilbringertransporten. Målet for kollektivandelen for tilbringertransporten til Oslo Lufthavn bør være på 75 prosent. Dette er i tråd med ambisjonen som ligger i reguleringsplanen for Oslo Lufthavn.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Siden 2008 har Avinor hatt et mål om 70 prosent kollektivandel på Oslo lufthavn. I 2013 ble det vedtatt et mål om 75 prosent kollektivandel i reguleringsplanen (områderegulering) for Oslo lufthavn.
Avinor har opplyst at det nå pågår et internt utredningsarbeid på Oslo lufthavn for å se hvordan klimagassutslippene kan reduseres. I dette inngår aktiviteter som er direkte kontrollerbare for Avinor, samt store utslippskilder som ligger utenfor Avinors direkte kontroll. Dette omfatter blant annet inn- og utflygningsprosedyrer, biodrivstoff, andre aktørers utslipp og tilbringertjenestene. Hensikten med utredningsarbeidet er å foreslå tiltak som skal bidra til å redusere klimagassutslipp fra Oslo lufthavn innen 2020. Når utredningsarbeidet er ferdigstilt, vil det bli satt nye klimamål for lufthavna. Avinor har opplyst at målet om kollektivandel vil bli revidert som en del av dette arbeidet.
Jeg imøteser Avinors utredningsarbeid og revisjon av målet for kollektivandelen i tilbringertransporten. Arbeidet med kollektivandel følges opp i eierdialogen med Avinor og vil også være et tema i neste stortingsmelding om Avinors virksomhet.