Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:392 (2014-2015)
Innlevert: 18.12.2014
Sendt: 18.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Viser til Stortingets spørretime 17.12.2104 hvor kulturministeren fikk spørsmål angående saken om søndagsåpne butikker. I et svar til Geir Jørgen Bekkevold svarte statsråden følgende: "Jeg har allerede mottatt noen konsekvensutredninger, som altså er blitt forelagt oss".
Hvilke konsekvensutredninger er det statsråden viser til, og hva konkluderer de med?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg hadde 27. juni 2014 et møte med det såkalte Handelens samarbeidsutvalg (HSU) representert ved Virke, Handel og Kontor og Coop. I møtet presenterte HSU en rapport om miljøkonsekvenser av søndagsåpne butikker. Denne peker på klimagassutslipp fra økt varetransport, arbeidsreiser og oppvarming etc. I tillegg mottok jeg et foreløpig utkast til utredning om distriktsbutikkenes utfordringer ved full adgang til søndagsåpne butikker. Denne peker på at økt konkurranse på åpningstider kan få uheldige effekter for butikker i distriktene. Det ble fra HSUs side også orientert om at FAFO er engasjert for å se på konsekvenser for arbeidstakerne. HSU vektlegger sterkt behovet for konsekvensutredninger på en rekke områder før regelverket endres.
Mitt utgangspunkt er at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere butikkenes åpningstider. Dagens lovverk har en rekke unntak som kan bidra til forskjellsbehandling og konkurransevridning, og regjeringen ønsker mer likebehandling.
Lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred fastsetter i dag at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, skal holde stengt på helligdager. Dersom butikker skal tillates å holde søndagsåpent, må derfor denne loven endres. Lovforslag skal sendes på alminnelig høring. Jeg legger til grunn at høringen vil bidra til å opplyse saken ytterligere ut fra blant annet nærings- og arbeidstakerinteresser, forbrukerinteresser og andre hensyn. Dette har jeg også gitt uttrykk for i møte 9. desember 2014 med Virke og Handel og Kontor.