Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:401 (2014-2015)
Innlevert: 18.12.2014
Sendt: 19.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Hva er den faglige begrunnelsen for at The Thor Heyerdahl Institute er flyttet fra kap. 320 post 74 til kap. 328 post 70 siden dette ikke er en museumsdrift, og kan statsråden garantere at instituttet får overført samme tilskudd som tidligere?

Begrunnelse

The Thor Heyerdahls Institute, som er lokalisert i Larvik, har som formål å videreføre og videreutvikle Thor Heyerdahls ideer og idealer. De inviterer til debatter, har dialog og flerkulturell samhandling, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Instituttet er en kultur- og forskningsformidler, og jobber for å få oppmerksomhet om det globale miljø særlig når det gjelder forurensing av havet. Instituttet har hatt egen post på statsbudsjettet i flere år, og fikk i 2014 1.234 mill. kr i tilskudd.
Instituttet er nå foreslått overført til Vestfoldmuseene, og skal få sin overføring fra denne posten. Spørsmålet jeg stiller er en faglig begrunnelse om hvorfor instituttet er overført til dette kapittel og post, da jeg mener dette er et særskilt arbeid som drives i instituttet som ikke kan sammenlignes med museumsdrift. Og videre undres jeg om instituttet nå skal stille på lik linje og inn i prioriteringene som resten av museene i Vestfold når det gjelder tilskudd.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg kan bekrefte at The Thor Heyerdahl Institute i 2015 vil bli tilført et like stort statlig tilskudd som foregående år.
Instituttet har begrensede driftsressurser, og personalet utgjør 1,5 årsverk. En slik organisasjon vil alltid være svært sårbar, ikke minst ved skifte i personale. Det er departementets vurdering at en tilknytning til Vestfoldmuseene vil gi en mer robust driftssituasjon.
Den konsoliderte institusjonen Vestfoldmuseene er et kunst-, historie-, naturhistorie- og museumsfaglig kompetansesenter for Vestfold fylke. Museet er i norsk sammenheng en stor kulturinstitusjon med ca. 160 000 besøkende og 71 årsverk i 2013. Museet har driftsansvar for 9 museumsenheter i fylket, samt Vestfoldarkivet.
I representanten Mandts spørsmål er det flettet inn en påstand om at instituttets virke ”ikke er en museumsdrift”. Dette kan det være behov for å nyansere noe. På den ene side er det åpenbart at instituttets samlede aktivitet separat vurdert ikke kvalifiserer til å bli definert som museum. På den annen side, det er få eller ingen av disse aktivitetene som ikke helt naturlig vil falle innenfor rammen av årsprogrammet ved et større museum. Museenes samfunnsrolle ligger i å utvikle og formidle kunnskap om menneskers forståelse av og samhandling med sine omgivelser, jf. Prop 1 S (2014-2015), side 57.
Det ligger potensial for faglig styrking for begge tiltakene ved å se The Thor Heyerdahl Institute og Vestfoldmuseene i sammenheng. Dette gjelder både kulturformidling, dokumentasjon, forskning og tilgang til nye nettverk og miljøer.
Å legge det statlige tilskuddet til The Thor Heyerdahl Institute sammen med tilskuddet til Vestfoldmuseene ble foreslått i Prop. 1 S (2014-2015); Stortinget sluttet seg til forslaget. Kulturdepartementet følger opp saken i samsvar med dette.