Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:415 (2014-2015)
Innlevert: 19.12.2014
Sendt: 22.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Viser til Dokument nr. 15:859 (2013-2014) om samme tema. Siden den gang har behandlingstida i UDI fortsatt å øke siden. UDI opplyste at økningen i forventet saksbehandlingstid for familiesaker er midlertidig. Ifølge Dagsavisen 15. desember står nå hele 12 000 familier i kø, og ventetiden øker.
Kan statsråden på ny redegjøre for status med hensyn til saksbehandlingstider i UDI ved behandling av søknader om familiegjenforening og hvilke konkrete tiltak som nå er satt i verk for å redusere saksbehandlingstiden?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet har gjennom tildelingsbrev for 2014 satt krav til UDI om at 80 prosent av saker om familieinnvandring skal behandles innen seks måneder. Det er opp til UDI å finne de beste tiltakene for å nå de krav som er satt.
UDI har opplyst om at ovennevnte krav for 2014 ikke vil nås. På sitt nettsted opplyser UDI at det normalt tar ni måneder fra søknad om familieinnvandring er levert til vedtak fattes. Ved utgangen av 2014 hadde UDI om lag 12 000 ubehandlede familiesaker. Det er om lag 2 500 flere ubehandlede familiesaker enn ved inngangen til året. Økningen skjedde i hovedsak fra januar til september.
I følge UDI er hovedårsaken til at saksbehandlingstidene og antall ubehandlede familiesaker i UDI har økt i 2014 at UDI i en periode har brukt mer ressurser enn vanlig på opplæring i forbindelse med omorganiseringen av UDIs veiledningstjeneste (jf. Dokument nr. 15:859 (2013-2014)). Omorganiseringen innebærer at saksbehandlerkompetanse har blitt flyttet ut i førstelinjen og målet er at dette skal føre til færre unødvendige brukerhenvendelser og på den måten bidra til økt kapasitet. I en forbigående periode har imidlertid altså saksbehandlingskapasiteten blitt noe redusert.
UDI opplyser videre at det de som et annet tiltak innførte elektroniske meldinger til brukerne på ulike stadier i saksbehandlingsprosessen i 2014. Dette skal redusere antall brukerhenvendelser og dermed bedre UDIs saksbehandlingskapasitet.
UDI opplyser også at familieinnvandringssaker varierer mye i kompleksitet. Som følge av dette er det krevende å operere med én felles saksbehandlingstid for alle saker om familieinnvandring. UDI planlegger derfor å dele søknader om familieinnvandring i to ulike saksbehandlingsløp. UDI antar at dette vil bidra til stabilisering av saksbehandlingstiden, og over tid noe kortere saksbehandlingstid for sakene som er prioriterte og anses som kurante.
UDI har samtidig en rekke andre prioriterte saker som må håndteres. I 2014 har særlig antall utvisningssaker økt kraftig. På kort sikt forventer jeg at saksbehandlingstidene i familieinnvandringssakene stabiliseres, men med en målsetting om en viss nedgang i løpet av 2015.
Jeg forventer at saksbehandlingstiden i familieinnvandringssakene går ned i 2015.