Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:426 (2014-2015)
Innlevert: 05.01.2015
Sendt: 06.01.2015
Besvart: 12.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Vil en obligatorisk tilstandsrapport slik den ble skissert i avtalen mellom Eff (nå Eiendom Norge), NTF og NITO Takst være i strid med gjeldene lovverk, og hvilke lover må i så fall endres?

Begrunnelse

I mai 2013 inngikk Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff), Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst en avtale om bedre forbrukerinformasjon ved boligomsetning. Avtalen innebar innføring av obligatorisk tilstandsrapport basert på teknisk tilstandsanalyse (NS3600) fra 2015. Formålet med avtalen var å redusere det høye antallet konflikter i forbindelse med boligtranaksjoner.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har ikke anledning til å gå inn og vurdere den rettslige holdbarheten av konkrete avtaleforhold mellom private aktører. Eiendom Norge ba i september 2014 Finanstilsynet vurdere hvorvidt et obligatorisk krav om å benytte tilstandsrapport ved boligomsetning gjennom meglere tilknyttet Eiendom Norge ville være i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. I sin vurdering 27. oktober 2014 konkluderte Finanstilsynet som følger:

«Når det for bolighandel ikke er krav til obligatorisk tilstandsrapport, verken i avhendingsloven eller i eiendomsmeglingsloven, følger det av bestemmelsen om god meglerskikk at en anbefaling om dette må begrunnes i konkrete omstendigheter ved det enkelte oppdrag. Det kan derfor etter Finanstilsynets mening ikke legges til grunn at en generell anbefaling om tilstandsrapporter ved all boligomsetning kan anses som god meglerskikk.
I de aller fleste boligtransaksjoner vil det imidlertid være en fordel for kjøper og selger at boligens tekniske tilstand blir best mulig opplyst. Nytten av en tilstandsrapport må likevel avveies mot kostnadene ved å få den utarbeidet. Finanstilsynet antar at det vil være de tilfeller der megler ikke anser tilstandsrapport hensiktsmessig at kravet til individuell og konkret rådgivning blir viktigst.»

For øvrig nevnes at Eiendom Norge etter det opplyste også har vært i kontakt med Konkurransetilsynet om forholdet til konkurranserettslige regler.