Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:427 (2014-2015)
Innlevert: 05.01.2015
Sendt: 06.01.2015
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 12.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hvilke initiativ vil statsråden, som ansvarlig for forbrukerpolitikk, ta for å gjøre bolighandel tryggere og sikre forbrukernes rettigheter?

Begrunnelse

Det er tradisjon for å eie egen bolig i Norge. En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at 4 av 10 boligkjøpere hadde problemer med boligen i etterkant, samt underveis i boligkjøpet. NTF og NITO Takst inngikk i 2013 avtale med Eiendom Norge om bruk av boligsalgsrapport (tilstandsrapport). Formålet med avtalen var blant annet å redusere det høye antallet konflikter i forbindelse med boligsalg og sikre befolkningen tryggere bolighandel. I ettertid har Eiendom Norge trukket seg fra avtalen, og en innføring av boligsalgsrapport vil antageligvis skje i langt mindre skala. Det betyr at det i dag finnes få, om ingen regulerte tiltak for å sikre en trygg bolighandel.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Siden spørsmålet knytter seg til regelverk som hører under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde, er saken overført til meg. Det er opplyst at spørsmålet stilles på bakgrunn av at Eiendom Norge nylig har trukket seg fra avtalen med Norges Takseringsforbund og NITO Takst om bruk av tilstandsrapport ved boligomsetning gjennom meglere tilknyttet Eiendom Norge. Den nærmere bakgrunnen for og betydningen av dette synes foreløpig noe uklart. Jeg har ut fra det som har vært beskrevet i media, merket meg at avtalepartene likevel synes å ville arbeide videre med en ordning for økt bruk av tilstandsrapporter, om enn i en noe annen form enn det man opprinnelig hadde sett for seg.
Behovet for eventuelle offentlige tiltak kan best vurderes når utfallet av den videre prosessen er klarlagt og virkningene av den bransjeordningen som eventuelt måtte komme på plass, er kjent. Jeg vil derfor følge nøye med på utviklingen fremover, blant annet gjennom kontakt med bransjen og andre berørte aktører.