Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:447 (2014-2015)
Innlevert: 13.01.2015
Sendt: 13.01.2015
Besvart: 20.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Alle partier i Norge ønsker mulla Krekar utvist, hvis Irak kan garantere at dødsstraff ikke idømmes ved returnering. Til nå har ikke Irak kunnet gi en slik garanti. Justisministeren sier at det pågår et arbeid for å få en avtale om retur på plass. Representanter for Fremskrittspartiet har uttrykt ønske om å reforhandle internasjonale konvensjoner for å få til retur.
Innebærer arbeidet som nå pågår å endre eller unnta Norge fra gjeldende internasjonale menneskerettslige forpliktelser/-konvensjoner?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet, ved Siv Jensen, har tidligere uttalt at det som stod i veien for uttransportering var internasjonale konvensjoner, og at det var på tide å få dem reforhandlet, slik at uttransportering av mulla Krekar blir mulig (VG 19. januar 2011). Stortingsrepresentant Tybring-Gjedde har uttalt til NRK i Dagsnytt 18, 27. oktober 2014, at Norge burde prioritere ofrene framfor å oppfylle menneskerettslige forpliktelser når det gjelder innsatte. I budsjettinnstillingen for Utenriksdepartementet har Fremskrittspartiet, meldt seg ut av en flertallsinnstilling der det skrives:

"Norges interesse av en internasjonal rettsorden der forholdet mellom stater reguleres gjennom en stadig tettere vev av forpliktelser, normer og konvensjoner til internasjonale konvensjoner."

Fremskrittspartiets representant Kristian Nordheim er i debatten sitert på:

"Vi mener det er viktig å ha et kritisk blikk på en del av de internasjonale konvensjonene og organisasjonene, for eksempel en del av det FN driver på med."

Dette kan etterlate et inntrykk av at Fremskrittspartiet i regjering arbeider for å unnta Norge fra visse internasjonale forpliktelser og konvensjoner, eller endre disse.
Det kan være en tolking av de svar justisministeren har gitt i forbindelse med mulla Krekar-saken, der han uttaler at man arbeider med å finne en løsning, at det vurderes å omgå, eventuelt endre, internasjonale forpliktelser Norge har gitt sin tilslutning til.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet arbeider ikke med forslag om å endre eller unnta Norge fra gjeldende menneskerettslige forpliktelser/konvensjoner på dette området. Rammene for dette arbeidet er lagt av Stortinget gjennom Grunnloven og Menneskerettsloven.