Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:455 (2014-2015)
Innlevert: 14.01.2015
Sendt: 15.01.2015
Besvart: 21.01.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Deler Klima- og miljøministeren Norterminal sitt syn om at is på fjorden kan være en fordel dersom et oljeutslipp skjer i Bøkfjorden?

Begrunnelse

Selskapet Norterminal har mot Miljødirektoratets anbefaling, fått tillatelse til oljeomlastning i den nasjonale laksefjorden Bøkfjorden. Norterminal har fått kritikk for sviktende oljevernberedskap, noe selskapet benekter. Tilstrekkelig beredskap er viktig av hensyn til natur og miljø, særlig i en nasjonal laksefjord som vinterstid har perioder med is og sørpe. Klima- og miljødepartementet har tidligere skrevet at "is vil kunne begrense oljevernutstyrets effektivitet betydelig, og det er derfor nødvendig å begrense aktiviteten ved is i fjorden for å sikre en effektiv oljevernberedskap." Det er Norterminal selv som har fått ansvar for å vurdere om en oljeomlasting må avbrytes på grunn av is på fjorden. I følge selskapet vil en avbrutt oljeomlasting koste 400.000 kroner dagen. Norteminals eier Jacob B. Stolt-Nielsen uttaler følgende til NRK Finnmark den 9. januar i år:

"Is kan være fordelaktig fordi den kan hindre landpåslag av olje og kan ofte holde oljen innenfor et visst område i stedet for at den flyter fritt. På den måten er det veldig bra for noen eksperter argumenterer med at det er bedre - selv om det er vanskelig, så er det bedre å samle olje langs isen enn det er å samle olje ifra stranden mellom tang og tare."

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Det følger av Klima- og miljødepartementets vedtak 11. juli 2014 at omlastingsoperasjonene må skje under betryggende forhold for å redusere faren for akutt forurensning. Is nær land vil isolert sett kunne hindre påslag av olje på land dersom et uhell skulle skje, men is i fjorden vil også kunne begrense oljevernutstyrets effektivitet betydelig. Det er derfor nødvendig å begrense aktiviteten ved is i fjorden for å sikre en effektiv oljevernberedskap og også redusere risikoen for en uønsket hendelse. På denne bakgrunn ble det stilt følgende vilkår for omlastingsoperasjonene:
”Inn- utseiling, ankring, fortøyning og overføring av last skal skje under betryggende vær- bølge- strøm- og lysforhold. Det skal ikke gjennomføres omlastingsoperasjoner når det er fast eller oppbrudt is, issørpe, drivende isflak eller andre former for is på sjøen innenfor en avstand på 1 km fra omlastingsstedet dersom dette kan øke faren for forurensning eller påvirke en eventuell forurensningsaksjon negativt. Det skal etableres prosedyrer for forutsigbare nødssituasjoner herunder umiddelbare stopp av lastoverføring, umiddelbar avgang av et av skipene og lignende. Bedriften skal utrede og fastsette relevante avbruddskriterier under normal drift og i en uhellsituasjon for de ulike faser av omlastingssituasjonen. Operasjonen skal avbrytes og eventuelle slanger mellom skipene frakobles når ett av avbruddskriteriene er oppfylt.”
Dette vilkåret innebærer at selskapet må sørge for at virksomheten stanses dersom is innenfor en avstand på 1 km fra omlastingsstedet øker faren for forurensning eller kan påvirke en opprydningsaksjon negativt. Dette er noe selskapet må vurdere kontinuerlig, og dersom virksomheten ikke stanses under slike forhold, vil det være et brudd på tillatelsen.